ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Γ' ΤΕΥΧΟΣ - Page 11

βρουν ειρόνη, αγϊπη και ελπύδα για να αντιμετωπύςουν τισ δυςκολύεσ τησ ζωόσ και να μπορϋςουν να ςυνυπϊρξουν αρμονικϊ. Σμόμα: ΢τ' 2, Κυριακό Μ. Για να γύνουν ϐμωσ ϐλα αυτϊ χρειϊζεται προςπϊθεια και καθημερινϐσ αγώνασ. Σμόμα: ΢τ' 1, Μεταξϋνια Ν. Αλόθειεσ απαραύτητεσ για να θεμελιώςει κϊποιοσ τη ζωό του Δ Γερϊ θεμϋλια για να χτύςουμε τη ζωό μασ Σ η ζωό μποροϑμε να τη χαρακτηρύςουμε ςαν ϋνα ςπύτι ςτο οπούο πρϋπει να νιώθουμε αςφϊλεια, ςιγουριϊ και ςταθερϐτητα. Σο ύδιο και ςτη ζωό. Για να χτύςουμε ϋνα ςπύτι χρηςιμοποιοϑμε υλικϊ αγαθϊ. Αντιθϋτωσ, για να θεμελιώςουμε τη ζωό μασ δεν χρηςιμοποιοϑμε υλικϊ αγαθϊ, αλλϊ αξύεσ και αρετϋσ που μϐνο με την καρδιϊ μασ και τισ πρϊξεισ μασ μποροϑμε να καταφϋρουμε. Έτςι, για να ςταθεροποιόςουμε τη ζωό μασ, χρειϊζονται αρετϋσ ϐπωσ η υπομονό και η επιμονό για να μην τα παρατόςουμε με την πρώτη δυςκολύα. Θϋλει προςπϊθεια για να πετϑχουμε το καλϑτερο αλλϊ και τη βοόθεια και την καθοδόγηςη απϐ το Θεϐ για να αποφϑγουμε τα λϊθη. Φρειϊζεται η αλόθεια και ϐχι το ψϋμα. Πρϋπει να χρηςιμοποιοϑμε την ειρόνη για μϋςο και ϐχι τη βύα. Η βύα θα μασ οδηγόςει ςτο λϊθοσ μονοπϊτι , ενώ η ειρόνη ςτο δρϐμο του Θεοϑ και ςτη ςταθεροπούηςη τησ ζωόσ μασ. ικαύωμα ελεϑθερησ επιλογόσ, αλλϊ αν πϊει κϊτι ςτραβϊ ϋχουμε ευθϑνη ϐλοι μασ. ΢κεφτϐμαςτε πρώτα αυτϐ που θϋλουμε και μετϊ το κϊνουμε, για να εύμαςτε ςύγουροι ϐτι θα τα καταφϋρουμε ακϐμα και ςτισ πιο δϑςκολεσ ςτιγμϋσ. Οι αλόθειεσ τησ πύςτησ μασ δεν εύναι απλώσ κϊποιεσ θεωρύεσ καλϑτερεσ απϐ κϊποιεσ ϊλλεσ, αλλϊ εύναι ϋνασ τρϐποσ ζωόσ που ελευθερώνει τον ϊνθρωπο και τον οδηγεύ ςτην ομούωςό του με τον Θεϐ. Πρϋπει να δουλϋψουμε για να γύνει κϊτι που επιθυμοϑμε και ϐχι να τα θϋλουμε ϐλα ϋτοιμα χωρύσ καμύα ςκϋψη και χωρύσ καμύα προςπϊθεια. Να μην απελπιζϐμαςτε για κϊτι που πϊει ςτραβϊ αλλϊ και να μην ςτηριζϐμαςτε ςτα υλικϊ αγαθϊ, γιατύ, αν αυτϊ εύναι το παν για μασ και γύνει κϊτι και χαθοϑν, τϐτε μπορεύ να απελπιςτοϑμε και να κϊνουμε πρϊγματα που ο Θεϐσ δεν τα θϋλει. Σμόμα: ΢τ' 2, Αρετό Π. 10