Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 9

Α ο δνχκε φκσο θαη ηηο δεκηνπξγίεο ησλ κηθξώλ καο καζεηψλ/ηξηψλ (Α’ ηάμε) ζε ζρέζε κε ην Πνιπηερλείν. … «Γεκηνπξγίεο ηεο Α’ ηάμεο» Μ ηαο θαη θάλνπκε αλαθνξά ζε εξγαζίεο ηεο Α’ ηάμεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ ελαζρφιεζή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ καο κε ηηο θηγνχξεο ηνπ γλσζηνχ ζε φινπο καο Καξαγθηφδε (επί ηε επθαηξία ηνπ γκ). Απνιαχζηε ηεο! Έξγα ηέρλεο! Μπξάβν ζαο παηδηά… 9