Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 8

«28 ε ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 1940» Μ ε αθνξκή ηελ εζληθή καο επέηεην ηνπ 1940 νη καζεηέο/ηξηεο κάο παξνπζίαζαλ εθηφο απφ ηε ζρνιηθή καο γηνξηνχια πνπ ηελ πιαηζίσζαλ κε πνηήκαηα θαη ηξαγνχδηα θαη δηάθνξεο άιιεο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο … «17ε ΝΟΔΜΒΡΖ / ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ» Ο η Δ’ & ΢Σ’ ηάμεηο κε