Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 7

«Κνηλσληθή πξνζθνξά- Πξόζθπγεο» Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Γεμηόηεηεο δσήο – Life Skills» Ο Π ξηλ ιίγεο κέξεο νη δάζθαινη/εο θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ’ θαη ηεο ΢Σ’ ηάμεο απνθαζίζακε καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο λα καδέςνπκε δηάθνξα πξάγκαηα φπσο ξνχρα, παπνχηζηα, παηρλίδηα θαη πνιιά άιια γηα ηα πξνζθπγφπνπια πνπ έρνπλ θχγεη απφ ηηο παηξίδεο ηνπο γηαηί εθεί έρεη πφιεκν θαη πεγαίλνπλ ζηελ Δπξψπε λα δήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή. Γεκήηξεο Δ1’ Ο η πξφζθπγεο είλαη άλζξσπνη πνπ αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε ηνπο απφ θαηάζηαζε πνιέκνπ ή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δειαδή ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο. ΢ε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα ζπιιέγνπκε ξνχρα, θνπβέξηεο θαη άιια είδε πξψηεο αλάγθεο ψζηε λα απαιχλνπκε φζν κπνξνχκε ηνλ πφλν ηνπο. Δπγελία Δ1’ η Δ’ θαη ΢η’ ηάμεηο ζπκκεηέρνπλ ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ αμηνπνίεζε δεμηνηήησλ δσήο. Σν πξφγξακκα Life Skills – Γεμηφηεηεο Εσήο ηνπ British Council ζηνρεχεη νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθέο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην ηη είλαη δίθαην θαη άδηθν ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Θα δηακνξθψζνπλ εξσηήκαηα κε ζθνπφ ηελ έξεπλα δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ θαη ζα αξρίζνπλ λα αμηνινγνχλ ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηα θνηλσληθά ζχλνια. Αο δηαβάζνπκε ηηο εληππψζεηο ησλ παηδηψλ κε ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο… Δ ίκαη πνιχ ηπρεξή πνπ ζπκκεηέρσ καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζ’ απηφ ην πξφγξακκα. Ο ππεχζπλνο θνο Ζιίαο είλαη έλαο άλζξσπνο κε κεγάιε θαληαζία, δξαζηήξηνο θαη πνιχ έμππλνο. Πξνζπαζεί λα καο κάζεη πψο λα ζπλεξγαδφκαζηε, λα αιιεινβνεζηφκαζηε θαη λα δεκηνπξγνχκε φινη καδί. Κνλδπιέληα Δ1’ Σ ν πξφγξακκα «Γεμηφηεηεο δσήο» κε ηνλ θχξην Ζιία κνπ άξεζε πνιχ. Ο θ. Ζιίαο είλαη πνιχ επγεληθφο θαη καο έκαζε πνιιά πξάγκαηα. Μαο έκαζε λα θηηάρλνπκε νκάδεο θαη λα ζπλεξγαδφκαζηε. Μνπ άξεζε πνιχ ην θαληαζηηθφ ηαμίδη πνπ θάλακε ζην λεζί θαη ηα ζπίηηα πνπ δσγξαθίζακε. Πην πνιχ φκσο κνπ άξεζε πνπ κάζακε φηη φινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα ζπλεξγαδφκαζηε γηα λα δνχκε θαιχηεξα! Γεκήηξεο Δ1’ Ο η Δ’ θαη ε ΢Σ’ ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ καο απνθάζηζαλ λα καδέςνπλ ξνχρα γηα ηνπο πξφζθπγεο. Ήηαλ φκνξθε εκπεηξία, βνήζεζα λα δηπισζνχλ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ ηα ξνχρα. ΢νθία Δ1’ Δ κείο νη κεγάιεο ηάμεηο καδεχνπκε ηξφθηκα ψζηε λα θάλνπκε ην ηαμίδη ησλ ζπλαλζξψπσλ καο θαιχηεξν ρσξίο λα ηνπο επηβαξχλνπκε. Νηνξίλα Δ1’ Α πηφ γηα ηνπο πξφζθπγεο κνπ θαίλεηαη πνιχ θηιαλζξσπηθφ θαη θαιφ επεηδή νη πξφζθπγεο ζε φιν απηφ ην δξφκν πνπ θάλνπλ γηα λα θηάζνπλ ζηηο θεληξηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ράλνπλ ηα ιεθηά ηνπο θαη πνιιέο θνξέο ηα ξνχρα ηνπο, γη’ απηφ ηνπο βνεζάκε. Κιέηβη Δ1’ 7