Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 6

«Δπίζθεςε ζηε βίια Μνξληώρ θαη ζην Δβξατθό Μνπζείν», νη ηάμεηο Δ’ & ΢η’ Οι μαθητές/τριες του Γ2’ Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο Θεαηξηθή παξάζηαζε «Παξακύζη ρσξίο όλνκα» Ζ εθδξνκή ζηε βίια Μνξληψρ ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Μαο ελεκέξσζαλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο θαη ηε ρξήζε ηεο αξγφηεξα σο Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε ηεο πφιεο καο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη ε δσγξαθηθή ηεο δηαθφζκεζε. Κπξηαθή Δ1’ Ο η καζεηέο θαη καζήηξηεο φινπ ηνπ ζρνιείνπ καο παξαθνινχζεζαλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο ηελ παηδηθή παξάζηαζε «Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηεο Κάξκελ Ρνπγθέξε, αο δηαβάζνπκε κεξηθέο εληππψζεηο ηνπο… Ζ ζεαηξηθή παξάζηαζε «Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ήηαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθή, ελδηαθέξνπζα θαη είρε ηδηαίηεξν κήλπκα αθνχ κηινχζε γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ην πείζκα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη φηαλ ζέινπλ λα πεηχρνπλ έλαλ ζηφρν. Πεξάζακε ππέξνρα! Κπξηαθή Δ1’ Α πηφ ην παξακχζη ήζειε λα καο δείμεη φηη ηα πινχηε δε θέξλνπλ ηελ επηπρία θαη ην λα είζαη βαζηιηάο δε ζεκαίλεη πσο θνηηάο κφλν ηνλ εαπηφ ζνπ. Γη’ απηφ αλ έρεηο πεξίζζηα ρξήκαηα λα δίλεηο ιίγα θαη ζ΄ απηνχο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε ψζηε αλ πνηέ βξεζείο ζηε ζέζε ηνπο λα ζε ζηεξίμνπλ. Ο πεξίπαηνο ζην Δβξατθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο καο θαηαηφπηζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ εβξατθνχ ιανχ. Μέζα απφ ηε δηαθχιαμε ζξεζθεπηηθψλ εηδψλ, αγ