Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 3

«Σν ηαμίδη ζηε Υσραξνύπα» Φ ηάζακε ζηε Υσραξνχπα! Μεηά απφ έλα καθξχ ηαμίδη θαηαθέξακε επηηέινπο λα θηάζνπκε καδί κε ηελ παξέα ζηε Υσραξνχπα! Σν πεξίεξγν πνπ ζπλαληήζακε ζε απηή ηε ρψξα δελ ήηαλ άιιν απφ ηνλ έκκεηξν ζηίρν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ νκηιία ηνπο νη θάηνηθνη ηεο Υσραξνχπαο. Δληνπίζακε ηελ πξνυπφζεζε πνπ έζεζαλ ζηα παηδηά νη θάηνηθνη ηεο Υσραξνχπαο, λα δερηνχλ ηελ εηξήλε, θαη ηε ρξσκαηίζακε θη απηήλ. Έλαο ηφπνο πνπ κηθξνί κεγάινη ζα ζέιακε λα δνχκε... Μηα ρψξα φπνπ ην ρηφλη θαη ν ήιηνο ζπλππάξρνπλ, φπνπ ην ρηφλη είλαη απφ παγσηφ θαη ηξψγεηαη , αιιά δε ιεξψλ