Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 17

«Υξηζηνπγελληάηηθεο εηνηκαζίεο» Κ αη θαζψο πιεζηάδνπλ ηα Υξηζηνχγελλα ε φςε ηνπ ζρνιείνπ καο αιιάδεη, παίξλεη γηνξηηλή αηκφζθαηξα κε ην κεγάιν καο ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ζηνιηζκέλν ζηε γλσζηή ηνπ πάληα ζέζε, απέλαληη αθξηβψο απφ ηελ θεληξηθή είζνδν, λα δεζπφδεη κεγαιφπξεπν θαη λα καο ζπκίδεη φηη κέξεο πνπ είλαη πξέπεη λα λνηαδφκαζηε πην πνιχ γηα ηνλ ζπλάλζξσπν θη φρη κφλνλ γηα ηνλ εαπηφ καο… Καιέο γηνξηέο ινηπφλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη κε πνιιέο θηιαλζξσπίεο! Καη νη ζρνιηθέο καο αίζνπζεο φκσο δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηε κηαο θη απηέο ληχζεθαλ ζηα γηνξηηλά ηνπο. Καη θπζηθά ε θαιή καο θα. Έθε καο εληππσζίαζε κε ηηο θαιιηηερληθέο πξσηνβνπιίεο ηεο αιιάδνληαο ηελ αηκφζθαηξα φινπ ηνπ ζρνιείνπ…ζαλ λα είκαζηε θνκκάηη θάπνηνπ παξακπζέληνπ θφζκνπ! Μπξάβν ζνπ θα. Έθε. 17