Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 16

«Καιιηηερληθέο Γεκηνπξγίεο» Γ2’ Ε σγξαθίδνπκε κε ηερληθέο κεγάισλ δσγξάθσλ, κνλνθνλδπιηά (Picasso), πνπαληηγηζκφο (Seurat), ζχλζεζε κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (Kadinsky, Malevich), θαιιηγξαθίεο, θαξδηνγξαθήκαηα, ςάξεκα κε πνιιέο πεηνληέο θαη πνιιψλ εηδψλ ςαξάθηα…θ.ά.πνιιά. «΢ύληαμε Αγγειηώλ πξνζθνξάο, ελνηθίαζεο ή πώιεζεο» Γ2’ Μ ε αθνξκή θεθάιαην ηεο Γιψζζαο πνπ αζρνιείηαη κε κηθξέο αγγειίεο ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο ςάρλνληαο ή πξνζθέξνληαο δσάθηα, πνπιψληαο ή ελνηθηάδνληαο ζπίηηα ή απηνθίλεηα. 16