Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 14

Α πηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα απφ επαλαρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. Ζ ζπιινγή κνπζηθψλ νξγάλσλ εκπινπηίδεηαη κε πξσηφηππεο δεκηνπξγίεο απφ ηα παηδηά ηεο Γ ηάμεο. Δθηφο απφ ηα θιαζηθά κνπζηθά θνπηηά-θηζάξεο, κπνξείηε λα δείηε ηηο καξάθεο καο αιιά θαη ην φκνξθα δηαθνζκεκέλν μχιν ηεο βξνρήο. ΠΔΝΣΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΦΑΝΣΑ΢ΗΑ Ξ εράζηε ηα κνπληά πεληάγξακκα πνπ μέξαηε, κε ηηο πέλζηκεο καχξεο γξακκέο θαη ηνπο αζπξφκαπξνπο θχθινπο πνπ ιέγνληαη λφηεο. Σα παηδηά ηεο Δ' ηάμεο βάιαλ ρξψκα θαη θαληαζία, ραξηφληα θαη καξθαδφξνπο, θφιια θαη απιά πιηθά θαη έθηηαμαλ πεληάγξακκα ... φπσο δελ έρεηε μαλαδεί! Οη γξακκέο είλαη ζπηξηφμπια, νδνληνγιπθίδεο, θνξδέιεο, ζπξκαηάθηα, θαιακάθηα. Οη λφηεο φ,ηη δελ βάδεη ν λνπο ζαο: θαπάθηα, θαζφιηα, θνπκπηά, γειαζηά αλζξσπάθηα θαη άιια πνιιά. Σ ξψκε πγεηηλά κεηά κνπζηθήο! Ζ Γ’ ηάμε έθηηαμε έλα κνπζηθφ καλάβηθν, κε φισλ ησλ εηδψλ ηα δαξδαβαηηθά. Αλ ηα δείηε απφ θνληά κελ ςάρλεηε γηα ηελ ηηκή. Πάλσ ηνπο ζα βξείηε κφλν ηηο ξπζκηθέο αμίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαζέλα. 14