Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 13

«Οη Κιηκαηηθέο Εώλεο ηεο Γεο – ΢Σ’» Ο η πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ θαη έρνπλ πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απνηεινχλ ηελ πην ζεξκή θιηκαηηθή δψλε, πνπ ιέγεηαη ηξνπηθή δψλε. Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πφινπο θαη έρνπλ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απνηεινχλ ηηο πνιηθέο δψλεο. Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο πνιηθέο δψλεο θαη ζηελ ηξ