Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 12

«Σα 9 γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο κέζ’ απ’ ηα κάηηα ησλ παηδηώλ» Θ ξάθε, Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, ΢ηεξεά Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Κξήηε, Νεζηά Αηγαίνπ Πειάγνπο, Δπηάλεζα «Νεζησηηθή θαη Ζπεηξσηηθή Διιάδα» Ζ Ζπεηξσηηθή Διιάδα πεξηιακβάλεη ηα 6 γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα: Θξάθε, Μαθεδνλία, Ήπεηξν, Θεζζαιία, ΢ηεξεά Διιάδα θαη Πεινπφλλεζν Ζ λεζησηηθή Διιάδα πεξηιακβάλεη ηα 3 γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα: Νεζηά Αηγαίνπ Πειάγνπο, Δπηάλεζα θαη Κξήηε Ακάληα, Γηώξγνο ΢., Αιέμαλδξνο, Αλαζηάζεο, Νίθε Δ2’ «Κόιπνη θαη Αθξσηήξηα Πεινπνλλήζνπ» Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ Γ’ ηάμεσλ 12