Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 11

«Ο πνξζκόο ηνπ Δπξίπνπ» Ο πνξζκφο θαη ζπγθεθξηκέλα ν δίαπινο ηνπ Δπξίπνπ είλαη κηα ζηελή ισξίδα ζάιαζζαο πνπ ζπλδέεη ηνλ βφξεην θαη ηνλ λφηην Δπβντθφ θφιπν κεηαμχ ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη Δχβνηαο, ζηε Υαιθίδα. ΢’ απηφλ ηνλ ρψξν παξνπζηάδεηαη ην αθφινπζν κνλαδηθφ θαηλφκελν, ηα χδαηα ηνπ δίαπινπ λα θηλνχληαη ζπλερψο θαη ζπγρξφλσο λα αιιάδνπλ θνξά θίλεζεο θαηεπζπλφκελα άιινηε πξνο ηνλ βφξεην θαη άιινηε πξνο ηνλ λφηην Δπβντθφ, θάζε 6 ψξεο.Απηφ ζπκβαίλεη 22-23 εκέξεο θάζε κήλα ελψ ηηο ππφινηπεο 6-7 εκέξεο ην ξεχκα γίλεηαη ηφζν αθαλφληζην πνπ κπνξεί λα αιιάμεη θνξά αθφκε θαη 14 θνξέο κέζα ζην ίδην 24σξν. Π ψο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα: α) Με ηε βνήζεηα ηνπ ήιηνπ Αλ ην πξσί ηεληψζνπκε ην δεμί ρέξη καο πξνο ην κέξνο πνπ αλαηέιιεη ν ήιηνο, βξίζθνπκε ηελ Αλαηνιή. ΢ην αξηζηεξφ καο ρέξη είλαη ε Γχζε. Σν πξφζσπφ καο θνηηάεη ηφηε πξνο ην Βνξξά θαη ε πιάηε καο είλαη ζηξακκέλε πξνο ην Νφην. Μάξηνο Σδ. Δ2’ Ζ εμήγεζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ είλαη φηη ην θπζηθφ παιηξξντθφ θχκα ζην Αηγαίν θηάλνληαο ζηελ Δχβνηα αλαηνιηθά έλα κέξνο ηνπ εηζέξρεηαη ζηνλ βφξεην Δπβντθφ θφιπν θαη έλα άιιν εηζέξρεηαη ζηνλ λφηην Δπβντθφ. Λφγσ φκσο ηνπ δηαθνξεηηθνχ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο νη πδάηηλνη φγθνη αλεβάδνπλ ηε ζηάζκε θαηά 3040 εθ. θαη δεκηνπξγείηαη ζαιάζζην ξεχκα. Κνλδπιέληα Κ. Δ1’ β) Με ηε βνήζεηα ηεο εθθιεζίαο Σα ηεξά ησλ εθθιεζηψλ θηίδνληαη πάληα πξνο ηελ Αλαηνιή. γ) Με ηελ ππμίδα Έλα φξγαλν πνπ καο βνεζάεη λα πξνζαλαηνιηζηνχκε είλαη ε ππμίδα. Ζ καγλεηηθή βειφλα ηεο ππμίδαο (ην ρξσκαηηζηφ άθξν) δείρλεη πάληα ην Βνξξά. «΢εκεία ηνπ Οξίδνληα-Πξνζαλαηνιηζκόο» Β νξξάο, Νφηνο, Αλαηνιή, Γχζε είλαη ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη έλαο ηξφπνο ψζηε λα βξίζθνπκε ην πνχ βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα (Βνξξάο, Νφηνο, Αλαηνιή, Γχζε). ΋ηαλ ην δεμί καο ρεξί δείρλεη ηελ Αλαηνιή, ην αξηζηεξφ δείρλεη ηε Γχζε. Μπξνζηά καο βξίζθεηαη ν Βνξξάο ελψ πίζσ καο ν Νφηνο. δ) Με ην ξνιφη Κάζε ράξηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο, δειαδή δείρλεη ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Γηώξγνο ΢πξ. Δ2’ 11