Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016 - Page 10

«Γίλνκαη γηα ιίγν πνηεηήο» ΋ ηαλ ε θαληαζία ησλ κηθξψλ πεηάεη… ηφηε γίλνληαη φ,ηη κπνξνχλ λα νλεηξεπηνχλ αθφκε θαη πνηεηέο! «Πώο πήξαλ η’ όλνκά ηνπο ην Αηγαίν θαη ην Ηόλην Πέιαγνο» Σ ν Αηγαίν Πέιαγνο θαηά έλαλ κχζν πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ Αηγέα, βαζηιηά ηεο Αζήλαο θαη παηέξα ηνπ Θεζέα. Ο Θεζέαο είρε ζπκθσλήζεη κε ηνλ παηέξα ηνπ φηη αλ ζθφησλε ηνλ Μηλψηαπξν ηεο Κξήηεο ζηελ επηζηξνθή ηνπ ζα χςσλε ιεπθά παληά ζην πινίν ηνπ. Ο Θεζέαο ζθφησζε κελ ηνλ Μηλψηαπξν φκσο μέραζε λα αιιάμεη ηα παληά. Έηζη ν Αηγέαο θαζψο πεξίκελε ζην ΢νχλην είδε ηα καχξα παληά θαη πίζηεςε φηη ν γηνο ηνπ είρε ζθνησζεί, πηθξακέλνο έπεζε θη απηφο ζηε ζάιαζζα θαη πλίγεθε. Έηζη απηή ε ζάιαζζα νλνκάζηεθε Αηγαίν Πέιαγνο γηα λα ζπκίδεη ηνλ ρακφ ηνπ βαζηιηά Αηγαία. Δπαγγειία Μ., Νηνξίλα Μ., Γεκήηξεο Κξ. Δ1’ Σ Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γ2’ «Σαμίδη ζηελ Disneyland κε ηνλ Πηλόθην» ν Ηφλην Πέιαγνο είλαη ε ζάιαζζα πνπ βξέρεη ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ. Οη γεσγξάθνη ηεο αξραηφηεηαο ηελ νλφκαδαλ Ηφλην Πφξν ή Πφλην. Πξηλ πάξεη απηφ ην φλνκα ιεγφηαλ ζάιαζζα ηνπ Κξφλνπ θαη ηεο Ρέαο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Θεφπνκπνπ, ηζηνξηθνχ ηνπ 4νπ αη.π.ρ. απφ ηε Υίν πνπ έδεζε ζηελ Αζήλα, ην φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήξσα ηεο Ηιιπξίαο Ηφλην ν νπνίνο πηζαλφλ δελ θαηαγφηαλ απφ ηελ Ηιιπξία αιιά απφ ην λεζί Ίζζα ηεο Γαικαηίαο. ΢χκθσλα κε άιιε άπνςε ην φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ηφλην, γην ηνπ Γχξξαρνπ πνπ ζθνηψζεθε θαηά ιάζνο απφ ηνλ Ζξαθιή φηαλ ν εκίζενο βνήζεζε ηνλ Γχξξαρν λα αληηκεησπίζεη ηελ επίζεζε ησλ αδειθψλ ηνπ.Σν ζψκα ηνπ Ηφληνπ πεηάρηεθε ζηε ζάιαζζα θη απηή πήξε η’ φλνκα ηνπ. Ο Αηζρχινο έγξαςε φηη ην Ηφλην πήξε η’ φλνκα ηνπ απφ ηελ Ηψ, ηελ φκνξθε θφξε ηνπ Ηλάρνπ θαη ηεο λχκθεο Μειίλαο, πνπ ηελ θαηαδίσθε ν Γίαο. Βαζηιηθή-Μαξία Κ. Δ1’ Σ Θενδώξα, Κιέηβη, Γηώξγνο, Δπαγγειία Δ1’ Ηφλην Πέιαγνο ζχκθσλα κε ηνλ επηθξαηέζηεξν κχζν έιαβε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηελ Ηψ ηελ νπνία εξσηεχηεθε ν Γίαο. ¨φηαλ ην αληηιήθζεθε ε γπλαίθα ηνπ Ήξα κεηακφξθσζε ηελ Ηψ ζε αγειάδα θαη έβαιε ηνλ Παλφπηε Άξγν λα ηελ θπιάεη. Ο Γίαο ηφηε έζηεηιε ηνλ Δξκή λα ηελ ειεπζεξψζεη, έηζη θη έγηλε. Μαζαίλνληαο ην ε Ήξα έζηεηιε ηελ αινγφκπγα λα ηελ ηζηκπάεη ζπλέρεηα. Με κπνξψληαο λα ζηαζεί ε Ηψ έθπγε πξνο ηνλ Ηφλην θφιπν (ζεκεξηλφ Ηφλην Πέιαγνο),πέξαζε ζηελ Ηιιπξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Θξάθε θαη ηελ Αζία. Άιινο κχζνο πάιη ιέεη φηη πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ ην Ηφλην απφ ηνπο Ίσλεο πνπ ράζεθαλ εθεί. ΢νθία Φ., Κσλζηαληίλα Μπ. Δ1’ 1