Σχολική Εφημερίδα α'τεύχος/2015-2016

« ΛΔΞΔΗ΢ ΚΑΗ ΥΡΩΜΑΣΑ» 2015 - 2016 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑΠΟΛΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ Α ΢ΥΟΛΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ "Καλή κι ευλογημένη σχολική χρονιά" « Όηαλ ε δσή γεκίδεη κε « Λέμεηο θαη ρξώκαηα » παηδηώλ ηόηε ν θόζκνο νκνξθαίλεη θαη ππάξρεη ΔΛΠΗΓΑ γηα έλα θαιύηεξν ΜΔΛΛΟΝ » 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑΠΟΛΖ΢ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 99 / ΝΔΑΠΟΛΖ – ΘΔ΢/ΝΗΚΖ 1