ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 99

Το κυρίως όμως ηφαίστειον ευρίσκεται εις άλλην πλησίον χαράδραν, εντός βαθέος σπηλαίου όπου η μεγαλητέρα θειωνειά. Το σπήλαιον κείται επί υψώματος, εκ τούτου δε εκλύεται δύσοσμον υδρόθειον και ανθρακικόν οξύ προκαλούν τον θάνατον ερπετών και πτηνών. Η πλησίασις προκειμένου περί του ανθρακικού οξέος είνε επικίνδυνος δια τους μη ειδότας. Χαμηλός είναι ο ρους του αερίου, τοποθετήσαντες δε επ΄αυτού φούσκαν πληρωμένην αέρος, την είδαμεν επιπλέουσαν. Ανωθεν της θειωνιάς ρέει λαμπρός καταρράκτης με άριστον ύδωρ. Εκείθεν ανεβοκατέβημεν επί μιάμισην ώραν αλεπάλληλους λόφους και ρεματιάς κατά μήκος της οροσειράς, εις τα κοιλώματα της οποίας ευρίσκονται και άλλαι θειωνειαί, διότι διερχόμενοι ησθάνθημεν την αυτήν κακοσμίαν του θείου. Εις το βορειοδυτικόν άκρον κείται μια από τας περιεργοτέρας, όχι μόνον δια τον σχηματισμόν, αλλά και δια τον χρωματισμόν ρεμματιά, πλατεία χαλικόστρωτος, με ροήν ύδατος εις αύλακα εις το μέσον ζιζακοειδώς ανηφορίζουσα προς το όρος. Είνε η ρεμματιά του Αγ. Δημητρίου, φέρουσα το όνομα εκ λειψάνων ομωνύμου ερημοεκκλησίου προς την αριστεράν όχθην της καθώς κατέρχεται, επί ισώματος με καλόν ελαιώνα. Εκεί είνε και κατερειπωμένος οικίσκος. Το υψηλότερον, πολύ επάνω τμήμα της ρεμματιάς λέγεται ''ρέμμα Καλάμι''. Ζεστόν και ανούσιον ήτο το νερό της. Αι υψηλαί παρειαί της αποτελούνται εκ κυνοπρασίνου απεσαθρωμένου ολιβίνου λίθου με μίγματα ωραίου οφείτου. Το άνω μέρος των παρειών επιστέφεται υπό πεύκων. Επροχωρήσαμεν πλέον της ημισείας ώρας εντός αυτής φθάσαντες εις το ανηφορικότερο σημείον της και κατόπιν επιστρέψαμεν δι αυτής προς την ακτήν όπου εκβάλλει. Παρά το 73ον χιλιόμετρον της αμαξιτής οδού είνε γέφυρα λιθόδμητος αλλά δε σιδηρά της σιδηροδρομικής γραμμής. Εκεί παρά την ακτήν, όπου κοντοπήγαδον, είνε ίχνη μακράς σειράς αρχαίου τείχους. Προ των γεφυρών τούτων ευρύνεται πολύ η ρεμματιά εις ποταμόν μεταβαλλομένη, προς διάσωσιν δε των αγρών κατεσκευάσθη τοίχος εις την αριστεράν όχθην της και πολλαχού μακρά φράγματα δια χαλίκων συγκρατουμένων εντός συρματοπλέγματος. Ωραιότατα ορχεοειδή άνθη εφύοντο εις τους αγρούς και τους λόφους εκείνους. Πλησίον των γεφυρών είνε το σιδηροδρομικόν φυλάκιον του 86.000 χιλιομέτρου, κάτω δε εις την ακτήν επί εξοχής αμμώδους γλώσσης φάρος γ'. τάξεως. Οδός και γραμμή βαίνουν εις αρκετήν απόστασιν εκ των ομαλών ακτών έως το Καλαμάκι. Εις ώραν δύσεως ο σαρωνικός εις το βάθος εκείνο με τον σοβαρόν Ακροκόρινθον και τα πελοποννησιακά όρη έχει μυστικοπαθή έκφρασιν. Εχω είπη δια τον διάπλουν του προς τα Επίδαυρα και προς τον Ισθμόν. Μόλις είκοσι μικρόσπιτα απέμειναν παρά την ακτήν του Καλαμακίου, ερείπιον δε είνε και το μεγάλον εκεί ξενοδοχείον. Ολίγοι αλιείς εκ Μεγάρων και Ερμιόνης παραμένουν οι μόνοι σχεδό πελάται δυο μικρομαγαζείων εκεί. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 94