ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 98

αυτό ήτοι εις το 66ο χιλιομ. της αμαξιτής ακολουθούμεν καρρόδρομον φέροντα ανηφορικώς προς την ''Κόκκινη Σπηλιάν'' και την ρεματιάν όπου τα ίχνη του ηφαιστείου. Πεύκα και ελαιόδενδρα φύονται εις τους λόφους της Κόκκινης σπηλιάς κειμένης εις απόστασιν πλέον της ημισείας ώρας εξ αγ. Θεοδώρων. Μετά τα μανδριά κείμενα επί λόφου δεξιά του καρρόδρομου, αφίνετε τούτον και πορεύεσθε δεξιά εις μονοπάτι. Μετ. ολίγον αναπ- ροβάλλουν ενώπιον σας υψηλοί ερυθρομέλανες βράχοι, κατακομματιασμένοι προς ευρείας κοιλάδος με ελαιόδενδρα. Η θέα επί του σαρωνικού από τα πυριγενή εκείνα υψώματα είνε μαγευτική. Αρκετά μέγα σπήλαιον βραχώδες, θολωτόν με οροφήν και τοίχους καταμαυρισμένους εκ των πυρών των βοσκών οι οποίοι το μεταχειρίζονται ως μανδρί, κείται παρά τας υπωρίας των βράχων Εκείθεν μετά δέκα λεπτά βλέπομεν δεξιά του μονοπατίου δύο μικρά τεχνητά σπήλαια, κομμένα επί βράχου ασβεστολιθικού, εφ ού έγιναν αποξέσεις γύψου. Τα υάλινα κρύσταλλα του λαμποκοπούν εις τον ήλιον. Άνωθεν του μέρους εκείνου επί του μεγάλου πευκοφύτου οροπεδίου παρατηρούμεν επίσης βαθύτατον τετράγωνον φρέαρ. Και αλλού της περιοχής υπάρχουν παρόμοιαι σπηλαιώδεις εγκοπαί εις το βραχώδες έδαφος, μαρτυρούσαι περί παλαιάς μεταλλευτικής εργασίας. Αλλά και νεώτεραι τοιαύται παρατηρούνται πλησίον των προαναφερθέντων δύο τεχνητών σπηλαίων. Κρημνισμένος οικίσκος και εγγύς του εγκατελειμμένον καμίνι θείου. Το μέρος εκείνο καλείται ''Θειάφι''. Βαρεία οσμή θείου πέριξ. Εις τας παρειάς σπηλαίου τεχνητού λαξευμένου παραπάνω, εκλύσεις αερίων ιδροθείου έχουν αποσυντεθή εις θείον κατά μικράς ποσότητας. Είδομεν εκεί νεκρά πτηνά τινα ως και ποντικούς. Η ρεμματιά στενούται και ανηφορίζει προς βορράν, εντός δε βραχωδών κοιλωμάτων σχηματίζονται σπιθάρια με λιμνάζοντα ύδατα. Εξερχόμενοι επάνω βλέπομεν χιονισμένην την οροσειράν των Γερανείων. Εκείθεν του οροπεδίου, όπου φθάνομεν, η θέσις λέγεται Καλύβιζα. ΧΑΡΤΗΣ 35 - Δεξιά η διαδρομή του Χατζόπουλου. Αριστερά η συνήθης διαδρομή για το Σουσάκι την οποία ανακαλύπτει στη συνέχεια ο Χατζόπουλος και την περιγράφει ακροθιγώς. 93