ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 96

[17] Από την ζωήν και την φύσιν ΕΚΠΝΕΟΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ Γεράνεια -------------------------------------------------------------------------------------- 2 Απριλίου 1924 Εφημ. -ΕΜΠΡΟΣ Δ.-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος περιγράφει ανάβαση στα Γεράνεια από την παραλία μέσω της κορυφής Κόκκινη Σπηλιά. Στη δυνέχεια όμως γράφει ότι το Σουσάκι (ηφαίστειο) ευρίσκεται εις άλλη πλησίον χαράδρα χωρίς να διευκρινίζει τη θέση της. Σήμερα το κύριο ηφαίστειο Σουσάκι τοποθετείται πιο αριστερά στο το ρέμα του Αγ. Δημητρίου, όπου και το ομώνυμο ξωκλήσι Στην ακτή όπου ο Χατζόπουλος γράφει για την ύπαρξη αρχαίου τείχους υπήρχε η αρχαία Σιδούς. Η κάτωθεν της βορείου πλευράς των Γερανείων λοφοσειρά παρέχει εις πολλά μέρη της ενδείξεις ηφαιστειογενούς εδάφους. Εις την Αττικήν έχομεν την Βουλιαγμένην, τον κρατήρα ηφαιστείου των Μεθάνων, μαρτύρια αρκετά ότι το τμήμα τούτο της Ελλάδος εγνώρισε τα ηφαίστεια όπως πολλά άλλα. Αλλά αν τα πετρώματα της Αττικής γενικώτερον είνε υδατογενή, εις το άκρον εκείνο της Μεγαρίδος έχομεν πυριγενή πετρώματα της παλαιοτέρας γηίνης ηλικίας. Ήτοι πρόκειται περί πετρωμάτων πυριγενών, εκβληθέντων των εγκάτων της γης εις χρόνους προ του πρώτου ζωικού αιώνος. Βλέπομεν δηλαδή εις την περιοχήν των αγ. Θεοδώρων τα υδατογενή πετρώματα μη υποστάντα καμμίαν αλλοίωσιν, επομένως είνε πολύ προγενέστερα των πυριγενών. Ιστορικάς ενδείξεις περί του εις απωτάτην χρονικήν περίοδον δράσαντος η- φαιστείου των αγ. Θε- οδώρων δεν έχομεν όπως λ.χ. περί του των Μεθάνων, ανήκοντος εις τους ιστορικούς χρόνους. Κατά πάσαν πιθανότητα θα ήτο υπο- θαλάσσιον και θα συν- δέεται με την γεωολο- γικήν διαμόρφωσιν της Αιγίνης της περιοχής του κορινθιακού ισθμού. ΧΑΡΤΗΣ 34 - Σουσάκι 91