ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 93

Επί δωδεκάωρον ωδοιπορήσαμεν εις τα ορεινά αντερείσματα των Γερανείων και εις τας δεκάδας των βαθειών ρευματιών των. Κιτρίνη ήτο η πληθωρική άνθησις των ασπαλάθρων και μωβ ή των χαρουπιών. Υπό τας Σκιρρωνίδας πέτρας, των αγρίων βράχων των οποίων έχω δόση περιγραφήν, άρχισαν να βλαστάνουν αι συκαί. Γλυκύτατον έαρ και οι κάμποι, τα δάση της Κινέττας καταπράσινα, γελαστός δε ως πανευτυχισμένον βρέφος ο σαρωνικός, των ξηρονησιών του οποίοι νέαν, πλήρη περιγραφήν σας επιφυλάσσω εντός ολίγων εβδομάδων με πολυήμερον περιπλάνησιν εις την γαλανήν έκτασιν του. Η παρούσα στήλη είνε επίσης η πρώτη που περιέγραψε τους μυριοθέλγητρους εκείνους μικρόκοσμους. Οι άγιοι Θεόδωροι, νεώτερος συνοικισμός, παρά την παραλίαν του σαρωνικού, πέντε ώρας εκείθεν των Μεγάρων και εις δίωρον απόστασιν εκ Καλαμακίου, ιδρύθη προς τριακονταπενταετίας υπό των κατοίκων του επί τουρκοκρατίας ακμάζοντος χωρίου Μπίσια παρά τον κορινθιακόν κόλπον, απέχοντος εξ αγ. Θεοδώρων εξάωρον. Το νέον χωρίον αναπτύσσεται βραδέως έχον σήμερον περί τα 150 σπίτια με κηπάκους παρά τον αιγιαλόν, και τα δύο νησάκια πλησίον, τον Οβρηόν με τα σπήλαια και το ερειπωμένον μεσαιωνικόν φρούριον και την χλοάζουσα Πλατοράδα. Θα σας τα περιγ- ράψωμεν. Νέος ναός εκτίσθη εις το χωρίον, ο του Ευαγγελισμού. Παρά την ακτήν άξιον επισκέψεως το παλαιόν εκκλησάκι, βαθύ εις την γην, το των Αγ. Θεοδώρων, εξ ού και το όνομα του νέου χωριού. Ευρεία μάνδρα το περιβάλλει και επί πεζουλίων ευρίσκονται θραύσματα μαρμαρίνων κιόνων. Εις την δυτικήν πλευράν του, όπου η αυλή σκιάζεται υπό ευρυκλάδου χαρουπιάς, είνε εντοιχισμένον αρχαίον δωρικόν κιονόκρανον, ασβεστωμένον, μερικά βυζαντινά γλυπτικά και δύο πλάκες με χριστιανικάς επιγραφάς, των οποίων αντίγραφον περριτεύει ενταύθα, δια να μην σουφροποιηθή και τούτο, που ανάθεμα την ώραν, όπου έμπλεξα με αυτήν την περιγραφήν της Αττικής δια να βουτούν ως εις την τσέπην των οι κατόπιν επιδρομείς ξένης εργασίας. Τώρα εις το μέσον αδυνατών να την αφήσω. Η αναφερόμενη εντοιχισμένη επιτύμβιος επιγραφή περί Φιλοστράτης δεν είνε θεατή σήμερον. Η ακτή των Αγ. Θεοδώρων και τομικρό θέατρο της αρχαίας Κρομμυώνας. 88