ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 91

[16] Από την ζωήν και την φύσιν ΥΠΟ ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ Γεράνεια -------------------------------------------------------------------------------------- 1 Απριλίου 1924 Εφημ. -ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος στη εισαγωγή του αναφέρεται με καλυμμένο τον θυμό του για τους αντιγραφείς των άρθρων του. Μιλά για το κόστος μιας μεταφοράς ενώ συνήθως δεν αναφέρεται σε οικονομικά στοιχεία. Η εκδρομή του αποτελείται από 11 συνοδοιπόρους αριθμός μάλλον ασυνήθιστος. Δίνει χρόνους διαδρομών γεγονός που δεν το συνηθίζει. Προς το τέλος το άρθρου αναφέρεται στην αντίθεσιν του προς την δημοτικήν γλώσσαν με την απαξιωτικήν λέξιν ''μαλλιαρήν'', θέμα που για δεκαετίες απασχόλησε την Ελληνική κοινωνία. Κυρίως αναφέρεται για τους Αγ. Θεοδώρους και το ομώνυμο εκκλησάκι Π ορευόμεθα προς επίσκεψιν της ηφαιστειογενούς περιοχής, νοτίως των Γερανείων ορέων. Είνε το ακρότατον όριον της Αττικής (Μεγαρίδος), αρκετόν τμήμα του οποίου χαρτογραφήσαμεν και το υπόλοιπον του οποίου θα μας απασχολήση με μελλοντικάς μακράς, λεπτομερείς διαδρομάς. Διεγράψαμεν προ καιρού τον ευρύν κύκλον τούτων. Εκ Μεγάρων προς Ψάθαν. Λουτράκι κτλ., ανάβασιν εις τα Γεράνεια. Αλλά και άλλην άνοδον εις τον Πατέρα θα κάμωμεν. Η ευμέθοδος με επιστημονικήν βάσιν έρευνα της παρούσης στήλης θα συνεχισθή ανελλειπής και αδιαφορούσα προς τας αμέσους απομιμήσεις και αντιγραφάς της, αι οποίαι παρουσιάζονται κατά παιδαριώδη τρόπον ως δήθεν αυτόβουλοι. Ευτυχώς πρόκεινται αι ημερομηνίαι των προερευνών και προδημοσίευσεων, οι δε καλής πίστεως αναγνώσται προ ετών επείσθησαν περί της πρωτοβουλίας, πρωτενεργείας, πρωτοπορίας, πρωτοδιαγραφής τοπογραφικής της εργασίας της παρούσης στήλης, εκ της οποίας σταχυολόγοι, απομιμηταί, αντιγραφείς κοινότατοι επιμένουν ακόμη να ομιλούν περί οδηγού της Αττικής. Ελέχθη ήδη αρκετά, ότι τόσον ταπεινή δεν είνε η παρούσα τοπογραφική έρευνα, ώστε να προβλέπη εις έκδοσιν διαφημιστικών και εμπορικών οδηγών. Ο αληθής επιστήμων και ο γνήσιος αθόρυβος φυσιολάτρης δεν έχει καμμίαν απολύτως σχέσιν με το εμπόριον. Εργάζεται. Τίποτε άλλο. Η επιστήμη δια την επιστήμην. Ορίστε τώρα και εκ της σημερινής ερεύνης τσουπ, οι απομιμηταί θα γραπώσουν και ταύτην ως ιδικήν των, όπως πάσαν άλλην εκδρομικήν πρωτενέργειαν, ατελέστατα πληροφορούντες, ότι η Αττική ανήκει σε όλους. Τούτο πρώτος εγώ είπον, αλλά ετόνισα και τονίζω, ότι η πρώτη εργασία προς γενικήν τοπογραφικήν γνώσιν της Αττικής ανήκει εις τον πρωτοδιενεργήσαντα και όχι εις τους ακολουθούντας τα ίχνη του. Τεραστία αυτή η διαφορά και περί τούτου πρόκειται. Αλλά ας αφηγηθώμεν περί των τελευταίων αναλαμπών ενός ηφαιστείου εις το άκρον της Αττικής όπως παρουσιάζονται σήμερον εις τον ερευνητήν της ηφαιστειογενούς εκείνης περιοχής. Χαριτωμένη η συντροφιά μου. Νέαι και νέοι με αγάπην ελικρινή προς την φύσιν και αθόρυβον συμμετοχήν προσέρχονται προς εμέ. Εκάστην Παρασκευήν είμαι εις την 86