ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 89

Τότε ο άγνωστος κλέπτης μαζεύει σαν κουβάρι. Αν ηθέλαμεν να αγοράσωμεν το δέρμα του λύκου; Όχι; Αλλά μας το προσέφεραν αντί χιλίων δραχμών; Ευχαριστούμεν. Δεν έχομεν όμως τρόπον, όπως φροντίσωμεν δια την γούναν του. Περαιτέρω, δεξιά του δρόμου λόφος έχει κυκλικήν οχύρωσιν με δύο καταφανέστερα θεμέλια κτιρίων. Το πρώτον αποτελείται από τετραπέδους, το δεύτερον από πολυγωνικούς λίθους. Η χρωματισμένη κέραμος αφθονεί και εδώ. Αριστερά τώρα του δρόμου άλλα χαλάσματα συνοικισμού επί λόφου. Έπειτα ο δρόμος περνά από αλλεπάλληλα άνδηρα, προς συγκράτησιν των χωμάτων αγρών και εις αρκετά τούτων ανευρίσκεται εργασία αιώνων. Φθάνετε εις ευρύχωρον οροπέδιον, το οποίον εκτείνεται μέχρι της βάσεως του κωνοειδούς βουνού Καβαλλάρης, ανήκοντος εις την οροσειράν των Γερανείων. Εις μακράν απόστασιν όπισθεν τούτου είνε τα δύο άλλα βουνά Αέρας και Μακρυκέθερι. Το απόκρμηνο πέρασμα στις Σκιρωνίδες Πέτρες. Η σημερινή ''Κακιά Σκάλα'' Εις τα ριζά του Καβαλλάρη κείται ο κατά το 1889 ανασκαφείς ναός του Διός αφεσίου, του λυτρωτού, επί των ανατολικών υπωρειών των Γερανείων. Άνευ περιπλανήσεων, κατ΄ευθείαν από τα Μέγαρα, τον φθάνετε εις μιάμισην ώραν. Εις μικράν απόστασιν προ αυτού είνε αρχαία στέρνα, διατηρουμένη άριστα. Πλησίον και ασβεστοκάμινον. Άλλη στέρνα ευρίσκεται επί του δαπέδου του ναού, κλεισμένη με δύο βαρείς μεγάλους ογκόλιθους. Εκ της γενομένης ανασκαφής προβάλλει ολόκληρον το εμβαδόν του ναού, το παρ΄αυτών κτιρίων και τα αντερείσματα της ισοπεδώσεως του εδάφους. Μανδριά είνε παραπάνω. Αριστερά, προς βορράν, ο δρόμος συνεχίζεται επ΄αρκετόν προς το δάσος εκ πεύκων του βουνού πλησίον δε εκεί, υψηλά, είνε οικίσκος. Ημίσειαν ώραν ανωτέρω η εκκλησία του προφήτου Ηλία. Εκτάκτως ωραιοτάτη η θέα από τον ναόν επί του σαρωνικού και των αττικών ορέων. Πρασινίζει κάτωθεν το πεδίον των Μεγάρων και η πόλις κτισμένη επί των δύο λόφων, Αλκάθου και Καρίας, της Καρούτας σήμερα, παρουσιάζει μίαν από τας χαριεστέρας απόψεις. Προς βορράν, οπόθεν και υδρεύεται, και προς νότον μαυρίζουν οι μεγάλοι ελαιώνες της, πυκνά δάση αποτελούντες. Όπισθεν της λευκαζούσης πόλεως υψώνει την επιμήκη μακράν ράχην του ο Πατέρας, αφίνων να φαίνεται η υψηλή Πάρνης. Τον ορίζοντα κλείουν τα Πεντελικόν, ο Αιγάλεως, ο Υμηττός και ακρότερον ο λαυρεωτικός 84