ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 82

κακόβατον όρος Κιάφα τούρκου, επ΄αυτού δε χαλεπόν μονοπάτι ανεβαίνει δια τα Βίλια κέιμενα εκείθεν του όρους. Απόστασις δίωρος. Η Κιάφα τούρκου ύψους 815 μέτρων έχει συνέχειαν το Μάλια Γκλιάτ (Μεγάλη Κορυφή). Νοτίως ο Πατέρας έχει τα βουνά Ντουσκέσι με συνέχειαν των δυτικώς το Λιοντάρι (κατά την παράδοσιν υπήρχε εκεί λέων!) κωνοειδές βραχώδες όρος, ή Μύλος από παλαιόν ανεμόμυλον εις την κορυφήν του κατόπιν δε εκτείνεται το όρος Καρύδης. Ο Μικρός Κρύφτης απ΄όπου πραγματοποιείται ανάβαση στον Πατέρα από την νότια πλευρά και η κορυφή Μύλος με ερείπια αρχαίου πύργου. Ανηφορικώς του οικίσκου Τσαντήλα επί του όρους Ντουσκέ, Ντουσκέσι, είνε αλλεπάλληλος σειρά αρχαίων κτισμάτων εξ ογκολίθων εκ τετραπέδων εκ μικροτέρων λίθων. Δια μέσου τούτων βαίνει εις το κρεμαστόν πευκοδάσος οδός καλώς διατηρουμένη και η οποία είνε ταυτόσημος με αρχαίαν. Δεξιά και αριστερά της ευρίσκονται τα κλιμακωτά ερείπια αρχαίου συνοικισμού, πιθανόν της ορεινής κατά τον Παυσανίαν Ερενείας ή Ερινείας, ως και ερείπια πληθύος πύργων, τινές των οποίων διατηρούνται εις ύψος δύο μέτρων, ωραιοτάτης αρχιτεκτονικής. Εις τα ερείπια εις τους αγριοθάμνους, πλείστα θραύσματα απλών και εγχρώμων αρχαίων κεράμων. Περισσότερον ενδιαφέρον είνε το ύπερθεν Κάστρον, προφανώς η ακρόπολις του συνοικισμού επί βράχων δασοφύτων, εις ύψος 491 μέτρων. Χαλεπή η άνοδος δια του πετρώδους με άγρίαν βλάστησιν βουνού, διαρκούσα το ολιγώτερον ημίωρον. Ο τύπος του αρκετά ευρέος ελλειψοειδούς φρουρίου είνε ιδιάζων δια την Αττικήν. Θα πρόκηται ίσως περί αρχαϊκής οχυρώσεως εκ τείχους πλάτους πλέον των 77