ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 81

αρχαίου κτιρίου έχει κτισθή ως μαρτυρεί η καταφανής βάσις δυτικώς της εκ μεγάλων καλώς κατειργασμένων λίθων. Ένας κροκαλοπαγής ογκόλιθος είνε ορθός προ της θύρας της, πολλοί ετοποθέτησαν εις τα πεζούλια της και τινες παρατηρούνται εις τον ημιδιατηρούμενον απλούν περίβολόν της ως και εις τα δύο πλησίον αλλήλων πηγάδια εκ των οποίων το δυτικώτερον φημίζεται δια το καλλίτερον ύδωρ του. Τρίτον πηγάδι έχει ανοίξη παρά τον οικίσκον του ο γέρος Τσαντήλας ΧΑΡΤΗΣ 29 - Από Το Παλαιχώρι μέσω της κορυφής του Πατέρα στα Μέγαρα. Το πράσινον των δημητριακών, το βαθυκόκκινον των αγρών και το ξανθοπράσινον χρώμα των πευκώνων με το κυανόμαυρον των δασών ελατών επάνω εις τα απώτερα ύψη του Πατέρα προσδίδουν εις την κοιλάδα ταύτην ιδιαιτεράν γοητείαν. Ο καρρόδρομος συνεχιζόμενος δυτικώς εισδύει εις την ένωσιν των πευκοφύτων βουνών κατευθυνόμενος προς τον Μεγάλον Κρύφτην του Πατέρα. Δεξιά βορείως, της κοιλάδος υψούται το 76