ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 80

[14] Από την ζωήν και την φύσιν ΤΟ ΚΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Πατέρας ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Απριλίου 1924 Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο Χατζόπουλος ξεκινά από το Παλαιοχώρι και μπαίνει στην κοιλάδα του Αγ. Γεωργίου και μέσω της αρχαίας Ερένειας ανεβαίνει στην κορυφή ή κάπου παραπλήσια, περνά στη νότια πλευρά του Πατέρα στις κοιλάδες του Κρύφτη και από εκεί καταλήγει στα Μέγαρα. Μ ίαν ώραν και τέταρτον εκ του Παλαιοχωρίου φθάνομεν εις την περιοχήν του Κάτω αγ. Γεωργίου της ομωνύμου κοιλάδος. Είνε το θαλερώτερον μέρος της σήμερα, εν μέσω της φρικτής αποτεφρώσεώς της. Αγροί καλλιεργούνται προς τα ριζά των βορείων βουνών της, όπου δύο σπιτάκια και κατά ευτυχή σύμπτωσιν διετηρήθη εκεί μικρόν τμήμα δάσους. Τα πεύκα πανύψηλα και οι δρόμοι δι’ αυτών παρέχουν την εντύπωσιν περιποιημένου πάρκου. Ανηφορίζων ο καρρόδρομος φθάνει εκείθεν μετά ημίσειαν ώραν εις τον Επάνω αγ. Γεώργιον, Ανηφορικώς του οικίσκου Τσαντήλα επί όπου και η ερημική εκκλησία, αφού περάση από του όρους Ντουσκέσι, είνε αλλεπάλληλος πηγάδι. Κτήμα πασσά ήτο εκεί επί τουρκοκρατίας. σειρά αρχαίων κτισμάτων εξ ογκολίθων εκ Ευρισκόμεθα εις το άκρον της κοιλάδος το και τετραπέδων εκ μικροτέρων λίθων. Δια γραφικώτερον. Πρόκειται περί τοπίου πολυθελγή- μέσου τούτων βαίνει εις το κρεμαστόν τρου, θερινής συγκεντρώσεως των ποιμένων της Μάνδρας αρκετοί δε κάτοικοι ταύτης ως και άλλων χωρίων παραθερίζουν εκεί εις σκηνάς και καλύβια. πευκοδάσος οδός καλώς διατηρουμένη και η οποία είνε ταυτόσημος με αρχαίαν. Δεξιά και αριστερά της ευρίσκονται τα κλιμακωτά ερείπια αρχαίου συνοικισμού, πιθανόν της Επίσης και τινες αθηναίοι. Εκ του τεραστίου δάσους ορεινής κατά τον Παυσανίαν Ερενείας ή της διεσώθησαν αρκετά πλαστικώτατα πανύψηλα Ερινείας, ως και ερείπια πληθύος πύργων, πεύκα. τινές των οποίων διατηρούνται εις ύψος δύο Το μέρος έχει και λίαν ενδιαφερούσας τοπογραφικώς αρχαιότητας. Δύο μανδριώται παρα- μέτρων, ωραιοτάτης αρχιτεκτονικής. Εις τα μένουν εκεί και τον χειμώνα εις δύο οικίσκους. ερείπια εις τους αγριοθάμνους, πλείστα Άλλος ευρίσκεται τέταρτον προ της τοποθεσίας. Ο εγγύτερος της εκκλησίας οικίσκος ανήκει εις τον Κόλιαν Τσαντήλα, πρεσβύτην 77 ετών, γαληνιαίας εκφράσεως ερημίτην, κλειόμενον και τον χειμώνα εις τον απομακρυσμένον τόπον. Με την θραύσματα απλών και εγχρώμων αρχαίων κεράμων. Περισσότερον ενδιαφέρον είνε το ύπερθεν Κάστρον, προφανώς η ακρόπολις του συνοικισμού επί βράχων δασοφύτων , εις ύψος 491 μέτρων. εφετεινήν θερμήν άνοιξιν ενωρίτατα προσήλθον οι ποιμένες και το μέρος έχει από τώρα αρκετήν κίνησιν. Μερικά δε εκ των ποιμνίων προβάτων ανήλθον ήδη χάρις εις την πρώιμον ζέστην εις το όρος Πατέρα. Τα αιγοποίμνια καθυστερούν διότι ταύτα ανέρχονται εις τα όρη βραδύτερον των προβάτων τα οποία έχουν μεγαλυτέραν αντοχήν προς το ψύχος των εαρινών νυκτών. Η εκκλησία του αγ. Γεωργίου είνε παλαιά και καλής αρχιτεκτονικής, δυστυχώς πέρυσι την εξωράισαν και κατά την κακήν συνήθειαν σουβάτισαντες και ασπρίσαντες ταύτην, ώστε δεν δυνάμεθα να ίδωμεν αν υπάρχη εις αυτήν εντοιχισμένον αρχαίον υλικόν. Διότι επί 75