ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 78

παλαιόν λιθόστρωτον αλώνι. Τρεις δρόμοι καταλήγουν εις την κοιλάδα. Η εκ Μεγάρων Παληά δημοσία νοτίως ερχομένη, ο εκ Μυρρίνι νοτιοδυτικώς και ο εκ Κυπαρίσσι δυτικώς. Τούτο είνε λάκκα του ομωνύμου όρους, συνεχείας του Πατέρα. Απόστασις εκ της κοιλάδος εις Κυπαρίσσι μία ώρα. Απηλαύσαμεν εις τα Παληοκούντουρα ωραιοτάτην δύσιν εις την βαθείαν σιγήν του μέρους. Βορειοδυτικώς του χανίου κείται επί λοφίσκου το νέον εκκλησάκι αγ. Παντελεήμων με πολλάς παλαιάς μάνδρας γύρω του. Νοτίως τούτου επί της κλιτύος του λόφου το ερείπιον του αγ. Γεωργίου, καλόν μεσαιωνικόν κτίσμα. Η κοιλάδα του Αγ. Γεωργίου από τη δυτική πλευρά. Δεξιά ο κύριος ορεινός όγκος του Πατέρα με την ψηλότερη κορυγή και αριστερά το Μακρόν Ορος τμήμα του βουνού. Από τας τερπνοτέρας περιπλανήσεις εις πυκνόν αττικόν πευκόδασος είνε η προς τους βορειοδυτικούς του χανίου βουνούς του αγ. Παντελεήμονος, ήτοι της παλαιοτέρας εκκλησίας του μέρους. Προς ευκολίαν των πιστών εκτίσθη η νεωτέρα παρά την αμαξιτήν οδόν. Καρρόδρομος βορειοδυτικώς εκ της κοιλάδος μετατρεπόμενος παρά μανδρί εις ατραπόν ορεινήν, φέρει δια μέσω του δάσους εντός ημισείας ώρας προς την παλαιάν ταύτην εκκλησίαν. Εκ του δρυμού της κατηφορίζετε εντός είκοσι λεπτών εις την κοιλάδα του Παληοχωρίου, όπου έκειτο η πότε κωμόπολις Κούντουρα. Σήμερα είνε σπαρμένη με τινάς μεμονωμένας λεύκας, έχει δε μερικά νέα οικήματα εις τα οποία παραμένουν εις εποχήν εργασιών αγρόται εκ Μάνδρας. Αρκετά παλαιά σπίτια διετηρήθησαν ερειπωμένα, εις σε την νότιον πλευράν του βορείως λόφου, ανήκοντος εις τον μακρόν όρος είνε πολλά θεμέλια σπιτιών και μάνδρες του εκλείψαντος χωρίου. Εις την κορυφήν του λόφου το επανακτισθέν εκκλησάκι του προφ. Ηλία. Εντός του νεωτέρου συνοικισμού παρά το μεγάλον κοντο- πήγαδον με αρχαίους λίθους, μετακομισθέντας εκ της Οινόης, όπως και οι πηγαδίων των Παλαιοκούντουρων, κείνται δύο άλλαι παλαιαί εκκλησίαι ανοικοδομηθείσαι η μεγαλητέρα της Παναγίας και η μικροτέρα του Αγ. Αθανασίου. Αι τοιχογραφίαι της πρώτης είνε παλαιαί και κατεστραμμέναι υπό των τούρκων τα πρόσωπα των ιερών μορφών. Εκ της αμαξιτής οδού καρρόδρομος δυτικώς φέρει προς τα έσω της μεγάλης ταύτης κοιλάδος, μέχρι του αγ. Γεωργίου εις απόστασιν δύο ωρών. Εντατική υλοτομία γίνεται εις ταύτην, φευ δε του προ διετίας αποτεφρωθέντος μεγίστου και ακμαιοτάτου δάσους, το οποίον εκάλυπτε και τα εκατέρωθεν της υψηλά βουνά. Δακρύει τις εις την συντελεσθείσα εκεί δασικών καταστροφήν. Διάφοροι καρρόδρομοι, διακλαδώσεις του κεντρικού κατευθύνονται 73