ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 77

Πλησίον του νεοανεγερθέντος ναού κείται το παλαιόν ερειπωμένον ομώνυμον εκκλησάκι. Απόγευμα Απριλίου, εξωραισμένον από τας ανεμώνας, τας παπαρούνας, τα πολειδή ορχεοειδή και τας μυριάδας των λοιπων πολυχρώμων αγριολουλουδιών, προσκυνούμεν δια μιαν φοράν ακόμη εις τον ναόν και ζητούμεν νυκτερινόν άσυλον εις κελλίον, αλλά μάτην. Προηγηθέντες προσκυνηταί κατέλαβον ταύτα. Κατερχόμεθα - είμεθα δε ο Νικόλαος α', η Κατ. η Τζέκος, (αι ατθιδίτσες επί δωδεκάωρον μετέσχον εις ορεινήν διαδρομήν απιστεύτου αγριότητος), ο Μίμης και ο υποφαινόμενος. Δύο χάνια εις την κοιλάδα των Παλαιών Κουντούρων και ένα τυροκομείον, όπου κόπτεται αυτήν την εποχήν τυρός με συρροήν ποιμένων εκ της μακροτάτης ορεινής περιφέρειας. Το εσώτερον, και το παλαιότερον χάνι έχει Δ ύο χάνια εις την κοιλάδα των γραφικωτάτην άποψιν με το ιστορικόν του οίκημα Παλαιών Κουντούρων και ένα και τον μεγάλον του σταύλον, με τας τρεις τυροκομείον, όπου κόπτεται αυτήν την πελωρίας εποχήν τυρός με συρροήν ποιμένων εκ λεύκας του. Εδώ ήτο άλλοτε ο ταχυδρομικός σταθμός των ιππηλάτων λεωφο- της μακροτάτης ορεινής περιφέρειας. ρείων Αθηνών - Θηβών. Εις το μέσον της δεκα- Το εσώτερον, και το παλαιότερον χάνι τετραώρου αποστάσεως τότε με τα λεωφορεία, έβλεπε πολλούς επιβάτας, οι οποίοι πολλάκις διενυκτέρευον εις τας τρεις αιθούσας του άνω έχει γραφικωτάτην άποψιν με το ιστορικόν του οίκημα και τον μεγάλον του σταύλον, με τας τρεις πελωρίας λεύκας του. Εδώ ήτο άλλοτε ο ορόφου. Σήμερα έχει και αυτό πελάτας τους ταχυδρομικός σταθμός των ιππηλάτων σουστιέρηδες και καρραγωγείς, όπως τα εξ εν όλω λεωφορείων Αθηνών - Θηβών. Εις το χάνια μέσον της δεκατετραώρου αποστάσεως τα απόστασιν ευρισκόμενα της εις αμαξιτής την οδού πεντάωρον Κάζας και επιβάτας, οι οποίοι πολλάκις Μάνδρας. Διανυκτερευόμεν τότε με τα λεωφορεία, έβλεπε πολλούς εις τον άνω όροφον του χανίου, προκειμένου να κάμωμεν από την έκτην διενυκτέρευον εις τας τρεις αιθούσας το άνω ορόφου. πρωινήν μέχρι της εβδόμης εσπερινής τον εξής μέγιστον κύκλον. Παλαιός Αγ. Παντελεήμων, Παληοχώρι Κουντούρων, κοιλάς τούτων και κοιλάς του Αγ. Γεωργίου, άνοδος εις τον Πατέρα από την απόκρημνον βόρειαν πλευράν του, με επίσκεψιν των αρχαίων εκεί ερειπίων και ενός εκ των πλέων ενδιαφερόντων παναρχαίων φρουρίων της Αττικής (περιοχή του βουνού Ντουσκέ) άνοδος εις τον υπερήφανον κώνον Καρατσάδες, κατρακύλισμα εις τον Κρύφτην, εις τας αναριθμήτους κορδέλλας κάτωθεν του οροπεδίου τούτου, διάβασις της αγριωτάτης ρεμματιάς Πρωταούλη κάθοδος εις τα Μέγαρα δια της μεγάλης πεδιάδος του Κοκκινορεύματος. Η εαρινή νύκτα είνε κρύα εκεί έξω και ο πανδοχεύς Αλέκης Δούκας εκ Μάνδρας μας ανάπτει το παλαιόν τζάκι φωτοβολούν μέχρι πρωίας. δεν εκοιμήθημεν καθ΄όλην την νύκτα ακούοντες τα διερχόμενα τροχοφόρα. Απίστευτος είνε και η ζωηρά νυκτερινή κίνησις εις τον μεγάλον εκείνο αγροτικόν δρόμο. Εις την πρασίνην κοιλάδα των Παλαιοκουντούρων, καλλιεργωμένων με δημητριακά είνε τα τρία πηγάδια, δυτικώτερον δε τούτων στέρνα. Ανατολικώς φαίνεται εις όλην την ανάτασιν του το Μεγάλο Βουνό της Πάρνηθος, δυτικώς το βουνό Μάλια Μπλιάκου και εις το άκρον του ο Πατέρας, βορείως δε η κιθαιρώνιος Πάστρα. Δυτικώς του χανίου 72