ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 75

Παρά την κορυφήν του Πατέρα τοίχοι τινες προδίδουν, ότι εκεί ήτο το εκκλησάκι του προφήτου Ηλία. Κατωτέρω επί της βορείας πλευράς υπάρχει τετράγωνος περίβολος, όστις θα σχετίζεται με την εκλείψασαν εκκλησίαν. Το νότιον μέρος της κορυφογραμμής και των πρανών της υλοτομήθη σχεδόν εντελώς. Τα καέντα πελώρια έλατα κατεκόπησαν και απεκομίσθησαν, διότι ευχερής ήτο η μεταφορά των δια του περιγραφέντος μονοπατίου, ενώ αντιθέτως τα καμένα δένδρα επί της αποκρήμνου βορείας πλευράς, εκ της οποίας κατήλθομεν με δυσκολίαν παραμένουν. Μέγας θησυρός καυσοξύλων εις την υψηλήν ερημίαν. Η θέα εκ της κορυφής του Πατέρα επεκτείνεται επί του σαρωνικού και του κορινθιακού κόλπου και αν δεν υπερβαίνη εις μεγαλοπρέπειαν την εκ του γείτονος του Κιθαιρώνος είνε πάντως ωραιοτάτη. Θαυμαστή δε εκ της κορυφής του Πατέρα η άποψις της Πάρνηθος, αναπροβαλλούσης εις όλον τον πυργωτόν όγκον της. Σύροντες τα βήματα μας εις τας κροκάλας της αποκρήμνου βορείας πλευράς με το καμμένον δάσος κατρεκυλήσαμεν εις την στενήν, μυστηριώδη κοιλάδα, η οποία ευρίσκεται ανάμεσα Πατέρα και Μυρίνι, έχοντος ύψος 750 μ. Δρόμος άνετος είνε κατά μήκος της μυριοθέλγητρος δια μέσου θαλερωτάτων πευκώνων. Ενιαχού φύονται νεαρά έλατα. Η στενωπός έχει που και που ευρύτερα ανοίγματα, όπου ερείπια εκλειψάντων λιθίνων μανδριών. Το πρώτον τμήμα της λέγεται Γκίνη, εις το τέρμα της δε, όπου διανοίγεται ευρεία χοάνη πράσινη με αγρούς και αχλαδιές, νομίζει τις πως ευρίσκεται εις βάθος ορέων του Τιρόλου. Μεγάλος βράχος κοπτός είνε εις την αρχήν της λάκκας. Εκείθεν τακτοποιείται η οδός, μεταβαλλομένη εις μίαν από τας πολυαριθμοτάτας ομαλάς των δασών της Μάνδρας, συνεχών και πυκνοτάτων. Περνώμεν από ερείπια οικημάτων. Είνε τα ''χαλάσματα των αμπελιών της αγ. Τριάδος''. Φθάνομεν μετά ωριαίαν πορείαν εκ της αρχής της κοιλάδας Μυρρίνι εις την λάκκαν Σταμάτιζα, όπου κοντοπήγαδον και παρακάτω βρυσούλα. Η λάκκα περιβάλλεται υπό των δασωμένων βουνών και κάτωθεν της βρύσης εκφεύγει ρεμματιά και μονοπατάκι δια μέσου πευκώνος. Ακολουθούντες τούτο φθάνομεν μετά τέταρτον εις ενδιαφέρον αρχαιολογικόν μέρος, εις την θέσιν Λουτρός, άλλην βαθυτέραν κοιλάδα. Επί βραχώδους επιπέδου υψούται αρχαίος ελληνικός τετράγωνος πύργος, του οποίου ο ένας τοίχος σώζεται εις αρκετόν ύψος με εξ επιστρώσεις ογκωδών τετραπέδων. Ιδιάζουσα οχυρωτική αρχιτεκτονική. Περί τον πύργον σώζονται αι βάσεις μεγάλων οικοδομημάτων. Αντικρύ υψηλά εις το βουνόν επί λάκκας είνε το εκκλησάκι της αγ. Τριάδος με μέγα κτίριον παραπλεύρως, του οποίου εσώθησαν μόνον οι τοίχοι. Το εκλείψαν μοναστήρι της αγ. Τριάδος. Η βρύση της ρέι από βράχον εις στέρναν. Εις την κοιλάδα του Λουτρού το κτήμα του Κώστα Πανούτσου. Μεθενίτη με χαμοκελλίτσαν. Βαθύ, σκιερόν, μυστηριώδες, χαμένον, εις πυκνά δένδρα μέρος, εκ του οποίου υψούται ο παράδοξος αρχαίος πύργος ως απολιθωμένος γίγας. Εκ της αγ. Τριάδος τρίωρος απόστασις μέχρι Μάνδρας. Συνεχίζομεν την πορείαν μας εις τα μαγευτικώτατα δασωμένα όρη με κατεύθυνσιν προς την περιοχή Βιλαρί, Παληοκούντουρα, όπου νυκτωνόμεθα υπό βροχήν, πλανηθέντες πυκνώτατον σκότος επί αρκετάς ώρας. Υ.Γ. Εις το χθεσινός τίτλον αντί ''Ρατική'' ανάγνωθι ''Αρτική'' ΑΘΗΝΑΙΟΣ 70 εις το