ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 73

Είνε τόσο πολλά, που το βουνόν ομοιάζει με κηρύθραν. Παραπάνω η κλεισωρεία στενεύει εις άγριαν χαράδραν, εκεί δε λήγει ο καρρόδρομος και μονοπάτι ανεβαίνει με μακρόν κύκλον προς το όρος Πατέρα. Βράχοι πελώριοι, φρουριακοί, αποτελούντες καθέτους τοίχους έχουν πολλά βαθέα σπήλαια χρησιμοποιούμενα δια μανδριά. Κάτωθεν τούτων συνηντήσαμεν ωραίαν νεαράν μεγαρίδα έφιππον, ερχομένην από τον σύζυγον της ως μας είπε. Θαυμαστήν, διαυγή καθαρεύουσαν ωμίλει, ωσάν να είχε σπουδάση εις το Αρσάκειον. Ο σύζυγος της ήτο ο βοσκός Θανάσης Γουστέρης εκ Μεγάρων. Καθώς ανεβαίναμεν εις τους βράχους του εσφυρίξαμεν και μας ανταπάντησε με σφύριγμα. Μετ΄όλίγον τον είδομεν επάνω εις πανύψηλον κοπτόν βράχον, ο οποίος απετέλει απόρθητον φρούριον. Εζήλευσα την θείαν μόρφωσιν του εις την αγριοτοπιάν εκείνην. Κατέβη προς συνάντησιν μας και συνω- μιλήσαμεν επ ΄αρκετόν. Τον συνεχάρην δια Ε ις τας λάκκας ταύτας παραθερίζουν την εκλεκτήν ζωήν του, αλλά δεν εφάνη ποίμνια. Εκ της στέρνας του Στρατούρη η ενθουσιασμένος. - Ζωή και αυτή εδώ εις την ερημιάν, είπε. άνοδος προς την κορυφήν του όρους - Να μπορούσαμε να την εζούσαμεν και διαρκεί περίπου ημίσειαν ώραν. Έρημοι, μελαγχολικαί εκτείνοναι αι σάρες του, ημείς, φίλε μου. γυμναί εις το χρυσούν ηλιακόν φέγγος. Και Το ύψος της Αρτικής εις το ανώτερον όμως προ δεκαπενταετίας ολόκληρος η μέρος της ημιονικής οδού της είνε 420 μέτρα. Εις το άκρον της μακρά κορυφογραμμή του με τα κατωφερή πευκοφύτου βαθέα πρανή είχον ένα από τα χαράδρας το μονοπάτι προχωρεί δεξιά προς περιφημότερα δάση ελατών. Ποίος το Μυρρίνι, άλλο δε αριστερά του είνε το κακούργος έκαψε την μεγαλοπρέπειαν προς την κορυφήν του Πατέρα. Απόστασις εκείνην, η οποία αλλοίμονον ουδέποτε θα εκείθεν επανέλθη. Ούτε φύτρον νέου ελάτου μιάμιση ώρα. Επί τέταρτον η φαίνεται. Το έλατον δεν έχει την ορμήν ανηφοριά με κύκλον δεν είνε δυσχερής. Το του πεύκου και όταν χαθή εκλείπει δια μονοπάτι περνά από χαριτωμένους πευκώ- παντός. νας, έπειτα δε βγαίνει εις την Καψάλαν. Όλεθρον προξένησε και εδώ πυρκαιά προς ετών. Από την Καψάλαν. αρχίζει ο επιπονώτερος ανήφορος έως την κορυφήν. Καθώς ανηφορίζομεν βλέπομεν την βάσιν μακρού τείχους. Κατά πάσαν πιθανότητα θα είνε ταμπούρι εκ της εποχής των αγώνων κατά των τούρκων. Περιζώνει την βάσιν της εκείθεν ανηφορικωτέρας πλαγιάς. Χρειάζεσθε ημίωρον σκληράς ορειβασίας δια να φθάσετε εις την στέρναν του Ευάγγελου Στρατούρη Κείται εις την βάσιν της κορυφής επί μικράς κοιλαδίτσας καλλυμένης υπό πόας. Δροσερόν το νεράκι της από τα χιόνια του βουνού, τα οποία εκάλυπτον παρ΄όλην την θερμήν ημεράν του Μαρτίου πολλάς εκτάσεις του εις πάχος 20 εκατοστών. Εγεύθημεν από το πάναγνον εκείνο χιόνι και μας εφάνη το νοστιμώτερον παγωτόν. Πολλάς πρασίνους μαλακάς κοιλάδας δεν έχει ο τραχύς Πατέρας. Δύο ευρύτεραι είνε αι των Κρύφτηδων, προς τας οποίας φέρει ο αναφερθείς δρόμος από τον Ορκόν της πεδιάδος Μεγάρων. Τας βλέπετε εκ του ύψους του όρους. Μία είνε ο μικρός Κρύφτης με 2 στέρνας, ανήκων εις τα Μέγαρα και η άλλη μακρύτερα, ο μεγάλος Κρύφτης με πέντε στέρνας, ανήκων εις τα Βίλια και το Κριεκούκι. 68