ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 71

δυτικής πλευράς του, όπου ο πευκών πυκνότερος, μονοπάτι δύσκολον φέρει προς την κορυφογραμμήν, όπου περίπου εις το μέσον της σώζεται εις αρκετόν ύψος αρχαίος πύργος, όστις αποτελεί συνέχειαν της πολλάκις αναφερθείσης ορεινής οχυρώσεως της Αττικής. Βορείως του Βελατουρίου είνε δύο οδοί προς τον αγ. Βλάσιον κατευθυνόμεναι. Το Κάστρο Βελατούρι στο ανατολικό τμήμα του βουνού Πατέρα 6 χλμ. ΝΑ της Οινόης. Εκ τούτων η δευτέρα συνταυτίζεται επί μικρόν διάστημα με διατηρουμένην αρχαίαν οδόν, η οποία προήρχετο εξ Οινούντος, εκ της περιφερείας της οποίας προέρχονται και αι σημεριναί. Επί της νοτίου πλευράς του Βελατουρίου υπάρχει μέγας απότομος βράχος, εις τον οποίον είδομεν να αναρριχώνται γίδια, ως επί τοίχου. Βεβαίως δεν επρόκειτο να ζητήσουν τροφήν εις τον κατάξηρον βράχον. Πιθανόν να ηθέλησαν να εξευτελίσουν τας αλπινιστικάς μας ιδιότητας. Από το Φίχθι μετά ημισείαν ώραν φθάνομεν εις άλλο άνοιγμα κοιλάδος το Κόκκινο χωράφι, όπου σπίτι του εκ Μάνδρας Κώστα Γιάννου, εκείθεν δε μετά άλλο ημίωρον εις τον αγ. Βλάσιον με το κοντοπήγαδον του. Μετά 3/4 είμεθα εις το επάνω χάνι Καμπόλη. Το παρακάτω εγκατελείφθη προς εικοσαετίας. Προ της συμβολής του Σαρανταποτάμου με τον Κοκκίνην είνε πολλά ερείπια, τα οποία ετοπογράφησα λεπτομερώς. Εκεί δε δεξιά του δρόμου καθώς κατεβαίνομεν και υπόγειος στέρνα, εις την οποίαν έθετον κεφαλοτύρια οι άλλοτε ιδιοκτήται μανδριού εκεί Ζωγράφου. Εις τον αγρόν του χανίου ο ιδιοκτήτης του ανεκάλυψε μεγάλους αρχαίους τετράπεσους, ως και μυλόπετρας, πωληθείσας προς κάτοικον της Μαγούλας. Εις το μέρος ήτο ελαιοτριβείον. Εκεί και μεγάλη βαθειά στέρνα, την οποίαν επιχωματίζει τώρα ο Καμπόλης. Η στέρνα συνεδέετο υπογείως με υπόνομον προς πηγάδι ανατολικώς απέχον 25 βήματα. Τούτο επεχωμάτισε. Το χάνι υδρεύεται με στέρναν παρ΄αυτό, διότι άνυδρος η περιοχή. Προ ετών ο Σούτζος άνοιξε παρά την συμβολήν Σαρανταποτάμου και Κοκκίνη βαθύτατον πηγάδι, αλλά νερόν δεν ευρέθη. Από το χάνι Καμπόλη έως την Μαγούλαν η απόστασις ωριαία. Ο δρόμος αφίνει παρά το καμίνι Μοίρα τον της Ελευσίνος και διευθύνεται προς την Μαγούλαν το μικρόν και καθαρόν χωρίον, περί του οποίου είπομεν. Σήμερα η έκτασις εκείνη είνε γυμνή, αλλά προ ετών εις την θέσιν Πάτημα, μεταξύ Μάνδρας, Μαγούλας και νεκροταφείου Μαγούλας, ήτο τόσος πυκνός ο λόγγος, ώστε εκρύπτοντο εκεί λησταί. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 66