ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 70

(Κορυφή κυψελών), ενώ το ανατολικώς Σκεμπ κούκκι (Κόκκινος βράχος) έχει ύψος 242 μ. Εις τα χάνια σταθμεύουν τα τροχοφόρα, των οποίων η κίνησις είνε μεγάλη καθ΄όλας τα εποχάς του έτους. Παρετήρησα και δύο σούστας φορτωμένας με σακκιά περιέχοντα άγρια ραδίκια. Κομίζονται δύο φοράς την εβδομάδα εις τας Αθήνας και πωλούνται εις πλανοδίας πωλητρίας, αι οποίαι τα μεταπωλούν εις τα συνοικίας. Ούτως ευτυχούμν σήμερα να τρώγωμεν άγρια χόρτα των υπωρειών του Κιθαιρώνος. Εκ του Βιλαρί πηγαίνομεν εις την μακράν κοιλάδα του Σαρανταποτάμου. Διαδρομή ενδιαφέρουσα. Παρά την γέφυραν της αμαξιτής οδού, παρά το πρώτον χάνι, αρχίζει βορείως ο καρρόδρομος δια το Πουρνάρι (Κουλούμπι), ο οποίος μετά αρκετήν απόστασιν μεταβάλλεται εις ατραπόν. Ο ίδιος φέρει προς την κοιλάδα του Σαρανταποτάμου. Εισδύει εις χαράδραν με ρεμματιάν. Αγροί και ελαιόδενδρα υπάρχουν εκεί μέσα, οι δε υψηλοί βράχοι αριστερά έχουν βαθέα σπήλαια. Μετά 20 λεπτά ο δρόμος φθάνει εις την Ντράσιζα, ευρύτερον άνοιγμα κοιλάδος. Εκεί ο αριστερά δρόμος φέρει προς την αγ. Σωτείραν, όπου διέρχεται η αμαξιτή, εντός ημισείας ώρας. Πυκνοί οι πευκώνες εις όλας εκείνας τας εκτάσεις. Ο δεξιά δρόμος κατευθύνεται προς άλλην κοιλαδίτσαν, ανήκουσαν και ταύτην εις την περιφέρειαν της Ντράσιζας και απέχουσα τέταρτον. Δεξιά του δρόμου τούτου άλλος, καρρόδρομος, οδηγεί προς το Κατερίν της Μάνδρας. Εις την δευτεράν κοιλαδίτσαν περιβολάκι και οικίσκος του Μπαρμπέρη, μανδρί δε τούτου είνε εις το ύψος του βουνού βορείως, όπου ανηφορίζει το μονοπάτι. Το βουνό τούτο της Ντράσιζας με πυραμίδα εις την κορυφήν (ύψους 448 μέτρων) έχει αρκετά ευρύ οροπέδιον ύψους 435 μ. εκεί δε παρατηρούνται πολλά ερείπια μεσαιωνικού συνοικισμού, ως και βάσις μεγάλου κυκλικού πύργου. Παρά το μανδρί εκρέμοντο αι τσαντίλες των ποιμένων με τον νωπόν τυρόν. Μας υπεδέχθησαν με προθυμίαν, την τόσον ιδιάζουσαν εις τους εντοπίους ποιμένας του Τρικέρι, του Πατέρα, του Κιθαιρώνος. Από όλα αυτά τα όρη έχω τις καλλιτέρας αναμνήσεις. Θελκτικώτατα κατηφορίζει το μονοπάτι εκ της Ντράσιζας εντός δέκα λεπτών προς το Βαθράκι, επί της κοιλάδος του Σαρανταποτάμου. Είς την πρωίαν εωδίαζε το δάσος. Από τον Μάρτιον ήρχισαν να κτυπούν εκεί τα πεύκα. Εις το βάθος ανυψούτο χιονισμένη η Πάστρα. Άλλα μανδριά εις το Βαθράκι και πηγάδι. Εκείθεν πορευόμεθα ανατολικώς προς την κοιλάδα του Σαρανταποτάμου, η οποία είνε εις το είδος της η μεγαλητέρα της Αττικής. Το τμήμα της τούτο αποτελεί συνέχειαν του πρώτου μέρους της εκ του αγ. Γεωργίου του Πατέρα, το οποίον εκτείνεται έως τα πραγματικά Παληοκούντουρα (Κατούντ), οπόθεν συνεχίζεται προς τον αγ. Βλάσιον και το χάνι Καμπόλη (περιγραφέντα πολλάκις μέρη). Η ευρεία κοιλάς έχει πολλαχού λείψανα εκλειψάντων λιθοδμήτων μανδριών. Αριστερά βορείως, το βουνό Κιάφα Κουσάρη (410 μέτρα) με μανδριά κάτωθεν του. Μετά ημισείαν ώραν ο δρόμος, όστις πότε συμπίπτει με την ξηράν κοίτην του Σαρανταποτάμου και πότε βαίνει παραπλεύρως της, φέρει εις μέγα άνοιγμα, το Φίχθι (Συκούλα), όπου πολλοί αγροί σπαρμένοι, αξιόλογος ελαιών, μανδριά και δύο πηγάδια, εκ των οποίων το πρώτον έχει νερόν καλόν. Δεξιά και αριστερά διάφορα μονοπάτια προς πολλάς ορεινάς τοποθεσίας. Ένα τούτων νοτίως φέρει προς τα υψώματα των Ταμπουριών. Δύο είνε ταύτα αλλεπάλληλα και προέρχονται εκ των τουρκικών χρόνων. Κείνται εις ύψος 322 μέτρων. Το ίδιο περίπου ύψος έχει και το βουνόν Βελατούρι, βορείας της κοιλάδος Φίχτι, βραχώδες, κακόβατον και πευκόφυτον. Εκ της 65