ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 67

λεπτομερή διαδρομήν της εις βλάστησιν οργώσης ορεινής ταύτης φύσεως με πληθύν καρρόδρομων, ημιονικών και μονοπατιών. Εκατομμύρια εισπράτονται κατ΄έτος εκ της εξαγομένης τεραστίας ποσότητος ρητίνης των μαννεγίστων δασών. Το κράτος φορολογεί βαρύτατα την ρητίνην και δια την μεταφορά της, αλλά δεν κατασκευάζει ούτε ένα δρόμον. Ο μεγάλος Κρύφτης στον Πατέρα. Βορειοανατολικώς κοιλάδος Αρτικής της άλλο κατάφυτον βουνόν. Βορείως, όπισθεν το κατάφυτον επίσης βουνό Μυρρίνι, ύψους 981 μέτρων. Δεξιά του η βαθειά κοιλάς της αγ. Τριάδος. Το βορειοδυτικώς της Αρτικής βουνό έχει ύψος 780 μ. Η κοιλάς αύτη, ύψους 220 μέτρων , κατά το υψόμετρον της τσέπης μας, μαρτυρεί αμέσως εκ του εδάφους της, ότι κατωκήθη εις αρχαίους και μεταγενέστερους χρόνους. Κεραμόσπαρτον είνε τούτο. Πολλά τα ερείπια, αριστερά και δεξιά του διατρέχοντος την κοιλάδα καρρόδρομου. Αριστερά, πλην άλλων αορίστων αρχαίων ερειπίων, διατηρείται η βάσις μακρού τείχους, πλάτους 1 1/2 μέτρου με τετραπέδους και εσωτερικήν πλήρωσιν δια μικρολίθων, έχοντος κατεύθυνσιν εκ βορρά προς νότον. Δεξιά του καρρόδρομου άλλα καταφανέστερα ερείπια ανάμικτα, αρχαία και μεσαιωνικά. Βαθύ κτιστόν οίκημα είνε πληρέστατα καταφανές, βυζαντινής εποχής, επίσης ερείπιον αόριστον εκκλησιδίου. Προχωρούντες εις τον αναφερθέντα δρόμον προς το Καντήλι, θα ίδωμεν εις το Αλωνάκι, εις απόστασιν τετάρτου εκ της Αρτικής, παρόμοια ερείπια. Εις το οροπέδιον τους εγγύς βουνού Μαλ ι ζι διακρίνονται ερείπια πύργων. Άλλα δε περαιτέρω εις την κορυφογραμμήν του. Εκεί εις την αναφερθείσαν άλλοτε θέσιν Ντόσκουρι, με τον προς το πεδίον των Μεγάρων τεράστιον κάθετον βράχον, είνε ερείπια κυκλικού οχυρώματος. Τέταρτον κατωτέρω ερειπωμένος στρογγυλός πύργος. Τέλος εις το χαμηλότερον βουνόν ο αρκετά καλώς διατηρούμενος αρχαίος πύργος, ον περιέγραψα εις την εκδρομήν του Κανδηλίου. Η κοιλάς της Αρτικής έχει μερικά ελαιόδενδρα, ολιγώτερα μεμονωμένα πεύκα και σπιθάρι, ήτοι παλαιάν στέρναν, διατηρούσαν νερό τον χειμώνα. Ποίμνια παραχειμάζουν. Προχωρούμεν εις την στενωπόν της Αρτικής, την θαυμαστήν κλεισώρειαν, προς άνοδον εις τον άνυδρον, όσον και ο Κιθαιρών, Πατέρα ή Πάτερα, αλλά με τόσα θέλγητρα, ύψους 1090 μέτρων. Το ύψος του δεν είνε μικρόν, δεδομένου, ότι η ανηφοριά του αρχίζει άμεσος. Δεν σας χαρίζει το όρος ούτε ένα μέτρον, καθώς και η υψηλοτέρα τούτου κορυφή του Καρατζάδες (1144 μ.). Αρκετά επίπονος ανάβασις, διαρκούσα εκ του μυχιαιτέρου άκρου της κλεισωρείας της Αρκτικής μιάμισην ώραν, αλλά τόσον απολαυστική με την πυκνήν χιόνα εκεί απάνω. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 62