ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 61

700 μ. To Μεγάλο Βαθυχώρι σήμερα από ψηλά. Αιγοποίμνια εγέμιζαν τον καθαρόν αέρα του Εκεί δεξιά καθώς κατεβαίνετε θα ίδετε βουνού με τους μεταλλικούς ήχους των υπερεξέχοντα του δασυτάτου πευκοδάσους κωδώνων των και σκύλοι υλακτούσιν, δεν αρχαίον υψηλόν τετράγωνον πύργον, ήσαν όμως τόσο απειλητικοί, όπως ένας ωραιότερον του οποίου δεν είδον πουθενά αλλού κάτω εις το Κρύο πηγάδι, από τους έως την ώραν. Η θέα του εκ του ύψους της αγριώτερους που είδα έως τώρα εις την κοιλάδος προς το άλλο άκρον της είναι Αττικήν. Αν συνεχίζετε την πορείαν σας επί θαυμασιωτάτη. Εκείθεν φαίνεται αναδυόμενος εκ της ημιονικής , η οποία βαίνει κατ΄ευθείαν καταπράσινης βαθείας λίμνης υψηλός, εν συμμετρικός φαιός με ερυθρωπήν απόχρωσιν. μέσω του οροπεδίου δυτικώς, θα φτάσετε μετ΄ολίγα λεπτά εις το άκρον Δεκάκις τον εφωτογραφήσαμεν εκ διαφόρων τούτου, οπόθεν έχετε το θέαμα του όρμου θέσεων και δεν εχορταίναμε την ωμορφιάν του. των αρχαίων Παγών κάτω, την Δεκάδας τινάς μέτρων απέχει εκ της ημιονικής των οδού, μόλις διαφαινομένης εν μέσω του θαλερού υπερηφάνων Γερανείων απέναντι. Ενδιαφέρον πανοραματικόν σημείον. δρυμού. Η ημιονική οδός κατηφορίζει προς το Μεγάλο Βαθυχώρι και εκείθεν προς τον παράλιον μικροσυνοικισμόν της Ψάθας. Απόστασις εκ της Μάλιας Γορίτσας εις Ψάθαν 2 1/2 ώραι. Αξία θέας είνε η κοιλάς του Μεγάλου Βαθυχωρίου, ένεκα του σχηματισμού της. Περιβάλλεται υπό υψηλών κωνοειδών παράξενων βουνών καταφύτων και ενθυμίζει, όπως και η του Μικρού Βαθυχωρίου, περί της οποίας θα είπωμεν, παρομοίας κλειστάς βαθείας μυστικάς κοιλάδας του Τιρόλου. Πλέον απόκρυφα κοιλώματα με μαλακόν σπόριμον έδαφος δεν βλέπει τις εις την Αττικήν και την Μεγαρίδα. Ερείπια σημαντικά υπό τοπογραφικήν άποψιν περιέχει η κοιλάς αύτη, 56