ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 57

Δυτικώς του μεγάλου λιθόδμητον κελλίον, κλειδωμένον. Εις κλάδον πασχαλιάς κρέμεται ο μικρός κώδων του ερημοεκκλησίου, το οποίον αναφέρεται ως ''μοναστήρι''. Τα ολίγα πουρνάρια του είνε μικράς ηλικίας. Που και που συναντά τις εις την καλυμμένην υπό σκοίνων και αγριοθάμνων πλαγιάν του βουνού ίχνη παλαιών κεράμων, αλλά εκπληκτικώτερον είνε αρχαίον τείχος εκεί. Σώζεται η διαγραφή των θεμελίων του, αρχομένη εκ του άκρου περίπου του πηγαδιού του δρόμου και προχωρούσα επάνω εις τον λόφον. Την παρακολούθησα μέσα εις τους θάμνους και την είδον προχωρούσαν επί αρκετόν κατερχομένην δε πάλιν το πρανές και συνεχιζόμενην κατ΄ευθείαν γραμμήν εις τας υπωρείας. Αποτελεί μέγα τετράγωνον. Το τείχος έχει πλάτος 1 1/2 μέτρου. Τα άκρα του είνε εκ μεγάλων λίθων, το δε εσωτερικόν του συντίθεται εκ μικρών. Ενδιαφέρει επίσης μια παλαιά οδός αριστερόθεν της χαράδρας του Κανδηλίου, η οποία εις τινα μέρη είνε ορατή, καθώς και τμήμα της διατηρουμένης αρχαίας οδού άνωθεν του αγίου Βλασίου, πέραν του χανίου Καμπόλη, την οποίαν περιέγραψα και εφωτογράφησα. Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί της μιας και της αυτής αρχαίας στρατηγικής οδού, η οποία έφερεν από το Κοκκίνη (Μεγάλο Βουνό Πάρνηθος) και τα κάτωθεν του περιγραφέντα δύο αρχαία φρούρια, εις τας κορυφάς της εισόδου της κλεισωρείας εκείνης του Κηφισού (Σαρανταποτάμου) προς τα Μέγαρα. Ωραίος συνεχίζεται ο καρρόδρομος δια του δάσους εκ του ''Μελετάκι'' προς την κοιλάδα Κορακά. Πολλάς διακλαδώσεις έχει προς διαφόρους τοποθεσίας δεξιά και αριστερά και μία τούτων πολύ αριστερόθεν φέρει προς τα Παληοκούντουρα εις απόστασιν 3 1/2 ωρών. Ότι θαυμάσιον όλοι αυτοί οι δρόμοι δια μέσου της υπερόχως δασωμένης ορεινής τοποθεσίας. Από το ''Μελετάκι'' έως τον Κορακάν με την παλαιάν εκκλησίαν, του αγ. Ιωάννου (έχω περιγράψη το μέρος) η απόστασις είνε ημισεία ώρα. Εις την αρχήν ο δρόμος δεξιά, έχει την βάσιν αρχαίου στρογγυλού πύργου. Εκ του Κορακά εντός ημισείας ώρας κατευθύνεσθε εις την Μάνδραν. Αριστερά σας έχετε το Μεγάλο βουνό της Βιλερής και δεξιά σας το Τρίκερι. Δύο καρρόδρομοι δια μέσου αγρών και πευκώνων βαίνουν προς την Μάνδραν ενούμενοι εις ένα 5 λεπτά προ της περιγραφείσης αρχαίας Αικατερίνης με την αξιοθέατον αρχαίαν στέρναν της, αρτίως διατηρηθείσαν έξωθεν της κωμοπόλεως. Βράδυ επεράσαμεν από το βαθύταν νέον πηγάδι της, εκ του οποίου υδρεύονται τώρα οι κάτοικοι κατά το πλείστον, ενώ πριν εκόμιζον αποκλειστικώς νερό εξ Ελευσίνος. Βοήν μεγάλην είχεν ο γυναικείος πληθυσμός παρά το δροσερόν φρέαρ και η βοή του συνειμιγνύετο με το άσθμα της μηχανικής αντλίας. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 52