ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 56

Προχωρήσαμεν προς το ''Μελετάκι''. Βαίνομεν τώρα επί αρίστου καρ- Ένας από τους πλέον αγνώστους γενικώτερον δρόμους της Αττικής είνε ο εισχωρών εις την θαυμάσειαν ρόδρομου, όπως είνε οι πολυπληθείς κλεισώρειαν του Κανδηλίου. Επιδιορθωνόμενος θα ήδύνατο τοιούτοι εις τας θαυμασίας δασικάς να καταστή προσιτός εις τα αυτοκίνητα, τα οποία θα εκτάσεις της εύρισκον μίαν περισσοτέραν ευκαιρίαν προς απόλαυσιν θεατρικόν το κοιλάδος του Μάνδρας. σχήμα Αμφι- της ευρείας ''Μελετάκι''. Χαρμο- συνότατον το πράσινον των πευ- φυσικών καλλονών εις την Αττικήν. Καλά χαραγμένη είνε η αμαξιτή οδός και στερεά άνωθεν της βαθείας ρεμματιάς της χαράδρας. Πολλαχού διατηρείται εις αρκετάν καλήν κατάστασιν., αλλά δεν είνε ολίγα τα αδιάβατα σημεία της κώνων των βουνών της. Μερικαί υπό τροχοφόρων. Το πυρ δεν κατέστρεψε τον φυτικόν χαμοκέλλες υλοτόμων εις τα ριζά πλούτον των εκατέρωθεν βουνών της και η είσοδος της, των. όπως και η έξοδος της, στολίζονται με θαλερωτάτους Επί πηγάδι της οδού είνε παλαιόν βαθύ, με ευρύ τείχισμα. Πασχαλιά και τρεις νεοφυτευμέναι πευκώνας. Δεξιά της ρεμματιάς κατά την ευρείαν είσοδον ευρίσκονται χειμερινά κονάκια ποιμένων. λεύκες. Άνωθεν του πηγαδιού εις μικρόν οροπέδιον ανωκοδομήθη ο ναός του αγίου Μελετίου και το μόνον του άξιον παρατηρήσεως είνε ασβεστόχριστον κολωνάκι εις το παράθυρον του ιερού του. Η χαράδρα του Κανδηλιού από τον κάμπο των Μεγάρων και τα απόκρημνα .περάσματα της. 51