ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 55

ΧΑΡΤΗΣ 23 - Η διαδρομή Μέγαρα - Μάνδρα μέσω της χαράδρας του Κανδηλιού. Εκείθεν ο πανύψηλος αριστερός βράχος του χάσματος φαίνεται κατέρυθρος με τεραστίαν κάθετον σπηλαιώδη ρωγμήν εις το μέσον του. Αν ζωγράφος απέδιδε τον ερυθρόν χρωματισμόν του, ενθυμίζοντα τον πλείστων βράχων του Τιρόλου, ουδείς θα επίστευε ότι υπάρχουν εις την Αττικήν κατακκόκινα βουνά. Πλουσιώτατοι τώρα οι εκατέρωθεν πευκώνες επί των επιπροσθέτων βουνών μέχρι της εξόδου προς την μεγάλην λάκκαν ''Μελετάκι''. Δεξιά μας είνε οι αλλεπάλληλοι βουνοί της οροσειράς Τρίκερι (Κέρατα) περιγραφείσης. Επάνω τα οροπέδια των είνε πευκόφυτα, όπως ίσως δεν δυνάμεθα πουθενά αλλού να ίδωμεν τόσην δασικήν δαψίλειαν. Εκεί απάνω, μεταξύ των υψομέτρων 513 και 458, κείνται τα ερείπια εγκαταλειφθέντος χωρίου, του Παληοχωριού. Μικροτέρα δεν είνε η γοητεία δια τον πεζοπόρον, αν ανέλθη τα αριστερόθεν δασώδη επίσης βουνά και προχωρήση προς το 658 μέτρων ύψους όρος Γκουάλης, εκείθεν δε προς το εγκαταλελειμμένον μοναστήρι της αγίας Τριάδος με λείψανα αρχαιοτήτων. Πληρέστερον περιγραφήν των μερών εκείνων. θα δώσωμεν κατά την άνοδον μας εις τον Πατέρα, όπου επανειλημμένως είχομεν θερμάς προσκλήσεις φίλων ποιμένων εκ Μάνδρας παραχειμαζόντων εις τα σπήλαια του Τρικέρι, καθώς περιέγραψα. (Δες χάρτη 12) 50