ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 52

χίλια μέτρα. Ολόκληρος ο ορεινός αυτός όγκος παρουσιάζει περίπου την ίδιαν άποψιν με την της Πάρνηθος προς το Θριάσιον πεδίον. Ο εκ Μεγάρων καρρόδρομος προς την 'Ωραν συναντά μετά ημίσειαν ώραν το πηγάδι του Φραγκούλη, του οποίου τα χείλη αποτελούνται από αρχαίους μεγάλους τετράπεδους. Δέκα λεπτά περαιτέρω η τοποθεσία λέγεται Ποταμοχύματα, εκ των εκχυνομένων εκεί χειμάρρων των βουνών. Μονοπατάκια εκκινούντα εκ του καρρόδρομου ανεβαίνουν προς τα προβούνια εκείνα, φέροντα προς καμίνια, λατομεία, αγρούς, βοσκάς. Το προς την θέσιν 'Ωραν μονοπάτι περνά πλησίον μεγάλου αρχαίου οικοδομήματος κειμένου παρά την κοίτην χειμάρρου. Σώζονται εις ευκρινή διαγραφήν τα θεμέλια του εκ μεγάλων τετραπέδων, οι οποίοι αφαιρούνται και αποκομίζονται ημέραν με την ημέραν, ώστε μετά τινά καιρόν θα εκλείψουν εντελώς και αυτά τα αρχαιολογικά ίχνη. Πλησίον του οικοδομήματος παρατηρούνται λείψανα δύο αρχαίων πύργων. ΧΑΡΤΗΣ 22 - Η περιοχή των Μεγάρων. Ο προς το Κανδήλι καρρόδρομος, εις καλήν κατάστασιν, προχωρεί προς το τελευταίον βουνόν, το κάμπτει και εισέρχεται εις την πεταλοειδή κοιλάδα της Μπάτσικας, εις το αριστερόν σκέλος της οποίας κείται η κλεισώρεια του Κανδηλίου. Το τελευταίον βουνό, όπερ περικάμπτει ο καρρόδρομος λέγεται Πυργάρι. Κοινή ονομασία , καθώς έχομεν ίδη εις την Αττικήν παντός υψώματος διατηρούντος λείψανα αρχαίου πύργου. Πράγματι εις την κορυφήν του σώζεται καλόν αρχαίον οχυρόν, τετράγωνος πύργος εκ μεγάλων τετραπέδων 47