ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 50

Δυτικώτερον προς την Πάχην είνε το νησάκι Ρεβυθού ή Ρεβυθούσα, αντικρύ δε της Πάχης τα δύο νησάκια Μεγαρόνησα. Ο λόφος του Παλαιοκάστρου απετέλει την δυτικήν οχύρωσιν του επινείου. Τα σημαντικώτερα οχυρώματα έγιναν υπό των αθηναίων το 427 π.Χ. Ο ορμίσκος της Πάχης, της σημερινής σκάλας των Μεγάρων, έχει εις την ακτήν του περί τα είκοσι σπιτάκια, όπου και δύο-τρία καφενεδάκια. Μικρόν ατμόπλοιον εκτελεί καθημερινώς την συγκοινωνίαν με τον Πειραιά και οι περισσότεροι μεγαρείς προτιμούν την θαλάσσιαν οδόν. Αμαξάκια και σούστες ανεβοκατεβαίνουν μεταξύ της πόλεως και της ακτής. Κατά τας Κυριακάς συναντά κανείς εις την ακτήν τας μεγαρίδας, με τα ωραία χαρακτηριστικά, το μαύρον φόρεμα και την χαριτωμένην κιτρίνην μανδήλαν εις το κεφάλι. Εις την ακτήν του αγίου Νικολάου τράττες εργάζονται όλην την ημέραν και φρέσκα ψάρια, γαρίδες, γόπες και μπαρμπουνάκια ποτέ δεν λείπουν. Τερπναί αι δύσεις εις την απαλήν ακτήν με την ευρείαν θάλασσαν εισχωρούσαν κάτω προς την Επίδαυρον. Είνε η ίδια θάλασσα, με τας παλαιάς αναμνήσεις. Αυτή παρεκίνησε τους αρχαίους μεγαρείς προς την τολμηράν ναυσιπλοΐαν, εκ της οποίας ήκμασε η λαμπρά πλουσία πόλις των. αποικήσασα ίσως και το Βυζάντιον, όπως την Ηράκλειαν του Πόντου. Από την οχύρωσιν των δύο ακροπόλεων των Μεγάρων, της Καρίας ύψους 270 μέτρων και Αλκάθου 290 μ. δεν σώζονται παρά μερικά πολυγωνικά μάρμαρα επί της πρώτης. Από το τείχος της δευτέρας, την οποίαν έκτισε ο υιός του Πέλοπος Αλκαθος με την βοήθειαν του Απόλλωνος, δεν απέμεινε τίποτε. Ίχνη των ανευρίσκονται εις τα εκκλησίας της, εντοιχισμένα μάρμαρα με λείψανα αναγλύφων και επιγραφών. Εις την θέσιν Γέφυρα ανεσκάφη οικοδόμημα αποδιδόμενον εις τον τάφον του Τηλέφου. Η πλατεία της πόλεως κατέχει την θέσιν της αρχαίας αγοράς. Βορείως, πλησίον της ανεκαλύφθη το 1899 μέρος του περίφημου υδραγωγείου του φιλοτέχνου τυράννου της πόλεως Θεαγένους, ως και λεκάνη, εκ κυανού ασβεστολίθου με κίονας εκ πωρίνου λίθου. Διατηρούνται επίσης ίχνη του πελασγικού περιβόλου και του Ολυμπιείου. Εις την μικράν πλατείαν της πόλεως, όπου την Τρίτην του Πάσχα και του αγίου Ιωάννουν χορεύουν οι μεγαρίδες την τράταν, δύο χωρικοί εφιλονεικούσαν ζωηρώς δι αγροτικήν των υπόθεσιν. Εστάθην και τους ήκουσα, αναμνησθείς τους εριστικούς φιλοσόφους, οι οποίοι διεδέχθησαν τον μαθητήν του Σωκράτους Ευκλείδη τον μεγαρέα. Οι χωρικοί είχαν αρκετά φαιδράς εκφράσεις. Εις την ιδίαν πόλιν είχε γεννηθή ο κωμικός Σουσαρίων, μερικοί δε αποδίδουν την εφεύρεσιν της κωμωδίας εις τα Μέγαρα. Ευτυχώς οι σημερινοί κάτοικοι δεν καταγίνονται εις το θέατρον, αλλά εις την καλήν γεωργίαν, επομένως δεν κινδυνεύουν να ακούσουν, όπως και εις τους αρχαίους χρόνους, την σαρκαστικήν και περιφρονητικήν κριτικήν των ζηλοφθόνων αθηναίων, οι οποίοι εμέμφοντο τους γείτονας των, ακόμη και δι ΄αδιάντροπον ανηθικότητα. * 46 Χ 32 μέτρα ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ 45