ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 46

[6] Εντυπώσεις της ημέρας ΝΙΣΑΙΑ Πατέρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Φεβρουαρίου 1923 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος επιστρέφοντας από την επίσκεψιν τους στις Σκειρωνίδες Πέτρες περιγράφει τις αρχαιότητες της Νισαίας που αποτελούσε το επίνειον των αρχαίων Μεγάρων. Μας πληροφορεί ότι οι περισσότεροι Μεγαρείς πάνε στο Πειραιά με καραβάκι και όχι οδικώς. Κ ατά την κάθοδον μας από τον Καβαλλάρην των Γερανείων επεσκέφθημεν τους ''Κουρμελούς''. Ευρίσκονται αριστερά, καθώς ανερχόμεθα, του δρόμου προς τα ''Απάνω Μάρμαρα''. ΧΑΡΤΗΣ 20 - Η περιοχή των Μεγάρων. Είνε δύο υψηλοί γήλοφοι από κοκκινόχωμα, εκπλήσσοντες δια το σχήμα των. Ο ένας νοτίως ομοιάζει με κώδωνα, ο άλλος βορείως είναι επιμήκης. Πρόκειται περί πελωρίων προϊστορικών τύμβων; Ο προς νότον παρέχει πληρεστέραν την εντύπωσιν ταύτην. Η τοπική παράδοσις αναφέρει ότι ο ένας ήταν σιτάρι, ο άλλος σκύβαλα και από τον κατακλυσμόν έγιναν χώμα. Ανασκαφαί φαίνεται να έχουν γίνη εις την δυτικήν πλευράν του επιμήκους λόφου παρά την κορυφήν, πρόχειροι όμως, όπως λάκος ανασκαφείς είνε και εις την κορυφήν του δευτέρου. Βορείως των επί της άκρης ράχεως κοκκινίζει άλλος σωρός, λεγόμενος στου ''Καστάνη κουρμελός'' Αλλά και κάτωθεν των δύο εγγύς αλλήλων κουρμελών παρουσιάζονται τύμβοι, πολύ χαμηλότερα ανασκαφέντες. Μικρά νεκρόπολις εις το μέρος εκείνο. Ούτω βλέπομεν δυτικώς των δύο γηλόφων ερείπια αρχαίου κτιρίου, ανασκαφέντος παρά τα θεμέλια του. Εις το έδαφος θραύσματα κεράμων και αγγείων. Ανατολικώς του στρογγυλού κουρμελού ευρίσκονται επί λοφίσκου τάφοι ανασκαφέντες, λίθοι, κέραμοι. Αυταί και ίχνη αγγείων οικιακής χρήσεως απαντώνται εις όλους τους αγρούς μέχρι της ακτής και εκείθεν μέχρι της αρχαίας Νισαίας, του επίνειου ποτέ των Μεγάρων. [41]