ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 45

Εις το μέρος της συμβολής ρέει ο Κηφισός βιαιότερον, διαγράφων προηγουμένως ισχυράν στροφήν. Εκεί δε εις την δυτικήν του όχθην υψηλά είναι η γνωστή μας βρύση Καμάρι. Άνωθεν της υψούται βράχος αποκομμένος. Μεγάλοι λίθοι του έχουν κατακυλήση εις την πλαγιάν, έως κάτω εις την κοίτην. Αγρίαν έκφρασιν έχει η ορεινή κοιλάς με το απότομον βουνό αντικρύ, ανατολικώς, του Κορορέμι, εις την κορυφήν του οποίου είνε το αρχαίον φρούριον Παλαιόκαστρον, που σας περιέγραψα άλλοτε. Προς βορράν το Κοκκίνη με το μεγαλοπρεπές Μεγάλο βουνό. Εις ώραν ισχυράς χειμερινής θυέλλης, βιαιοτέρα είνε η ροή του Κηφισού εκεί και τότε το άγριον τοπίον προσλαμβάνει τρομεράν άποψιν. Να είδε η ελληνική φαντασία εις παρομοίαν ώραν εδώ το στόμιον του Άδου, δι ού κατήλθε ο Πλούτων συναποφέρων την Περσεφόνην; Παρά την βρύσιν Καμάρι και κάτω προς την κοίτην του ποταμού φύονται αγριοσυκιές, Ερινεοί. Εις όλην την περιοχήν μόνον εδώ παρατηρείται η βλάστησις των. Άλλοτε ήσαν περισσότεραι αγριοσυκιές, αλλά εκόπησαν. Από αυτάς έπαιρναν οι Ελευσίνιοι τον ορνόν των δια της συκιές των. Τώρα τον παίρνουν από το Χαϊδάρι, παρά το Δαφνί. Ας προστεθή, ότι ο Όμηρος αποκαλεί την Περσεφόνην σκληράν ερινύν. Παρατηρών τις την τραχείαν θέσιν και τους διασκορπισμένους λίθους του βράχου της πηγής Καμάρι στοχάζεται, ότι εις το ανατίναγμα των θα είδαν ίσως οι αρχαίοι τον θεόν συγκλονίζοντα το έδαφος και εισδύοντα εις τον κάτω κόσμον. Υπεράνω του Καμάρι είνε ενδιαφέρων εις ερείπια ελαιόφυτος λόφος. Οι χάρται σημειώνουν την τοποθεσίαν ώς ''Αγιος Γεώργιος''. Ουδείς από τους χωρικούς, τους βοσκούς, τους οποίους ηρώτησα τρεις φοράς που μετέβην εκεί, γνωρίζει τι περί αγίου Γεωργίου. Ούτε ερείπιον εκκλησίας υπάρχει. Η τοπωνυμία εξέλιπε σήμερα, όπως και η προϋπάρξασα λατρεία του αγίου. Ο λόφος έχει αλλεπάλληλα άνδηρα με σειράς τοίχων, όπου διακρίνονται αρχαίοι λίθοι. Παρά την κορυφήν της νοτίας πλευράς βάσις τετραγώνου κτιρίου με πολυγωνικούς λίθους. Το έδαφος καλύπτεται από θραύσματα κεράμων και αγγείων κοινής χρήσεως. Ητο βωμός; Το ύψωμα κατάλληλον δια παρόμοιον ίδρυμα. Και εις την αριστεράν πλευράν του δρόμου προς την κοιλάδα του αγίου Βλασίου βλέπει τις αρχαίους ογκολίθους. Άλλο κτίριον εκεί. Ημισείαν ώραν πέραν του αγίου Βλασίου, τον οποίον περιεγράψαμεν, εις την θέσιν Βελατούρι, παρά την αρχαίαν οδόν, την ''παληάν δημοσιάν'', είνε η ''Σπέλα Καλογήρι'' (Σπηλιά το καλόγηρου). Τοιούτος εννοείται ο όσιος Μελέτιος. Η σπηλιά πρέπει να αναζητηθή τριακόσια μέτρα πέραν του Αρε κούκε (Κόκκινο χωράφι). Η παράδοσις αναφέρει, ότι ενήδρευε εις αυτήν κατά των διαβατών θηρίον, το οποίον εφόνευσε βραχύσωμος ανδρείος ανήρ. Αλλά μετά τον φόνον του θηρίου, οι διαβάται έπαυσαν διερχόμενοι την παληάν δημοσιάν. Απήχησις της αφηγήσεως του Παυσανίου περί του φόνου του Προκούστρου υπό του Θησέως; ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ [40]