ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 43

Εις το Χάνι Καμπόλη φαιδραί λαλιαί. Τα χελιδόνια επανεύρον την παληάν φωληάν των εντός. Δύο φοράς τον χρόνον γεννούν εκεί και κάθε άνοιξιν επανέρχονται τα ίδια με τα ρωγοβίλια (κουδουνάκια), που τους κρεμούν εις τον λαιμόν των, όταν φεύγουν το φθινόπωρον. Πέραν του Χανίου Καμπόλη ευρισκόμεθα κατά πάσαν πιθανότητα, εις την περιοχήν του Ερινεού. Το μέρος φαίνεται κατάλληλον δια το μυθολογικόν δράμα. Το όνομα άλλω τε Ερινεός πρέπει να επεκτείνωνμεν εις ευρυτέραν περιοχήν. Άξιον προσοχής είνε, ότι εις την γλώσσαν του λαού διετηρήθη το όνομα ''Χάβοσι'' (Χάος) επεκτεινόμενον εις την κοίτην του Κηφισσού από την Τζούμα Κατσίκι (Λοφίσκος κατσικιού) έως την θέσιν, όπου ενούται η ρεμματιά του Αγίου Βλασίου με την κοίτην του Κηφισσού (Σαρανταποτάμου). Εις την συμβολήν ταύτην των δύο ποταμών είνε μεγάλοι λίθοι, παρασυρθέντες υπό του ορμητικού ρεύματος προς το σημείον τούτο. Το κάστρο Κορορέμι ανατολικά του Σαρανταπόταμου. Μας χρειάζεται η παρατήρησις αύτη δια την περιγραφήν του Ερινεού υπό του Παυσανίου. Επί πλέον ενδιαφέρει και η εξής φράσις του Μιλχαίφερ: ''Μεταξύ των σημειώσεων μου, που έχω εκ του χωρίου Μαγούλα, ευρίσκω συμπληρωτικώς την δήλωσιν, ότι γειτονική του μέρους τούτου θέσις εις την κοίτην του Κηφισού, όπου φαίνονται ''μεγάλαι πέτρες'' φέρει την ονομασίαν Χάος, η οποία οπωσούν καταδεικνύεται αρκετά σοβαρά. όπως αναφερθή εδώ τουλάχιστον (Attika, Heft VII-VIII σελ. 23). Ας οδηγηθώμεν τώρα υπό του Παυσανίου ''Ρει δε Κηφισός προς Ελευσίνα βιαιότερων παρεχόμενος του προτέρου ρεύμα και παρ΄αυτώ καλούσιν Ερινεόν, λέγοντες τον Πλούτωνα ότε ήρπασε την [38]