ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 41

Αν αφήσωμεν τας διαφόρους υποθέσεις των αρχαιολόγων και ερευνητών της Αττικής και περιορισθώμεν εις ότι δηλωτικώτερον έχομεν από τους αρχαίους περιηγητάς, θα καταλήξωμεν και πάλιν εις την μόνην δυστυχώς απομείνασαν αρτιωτέρα πηγήν, τον Παυσανίαν. Με τούτον και με την συντροφιάν του κ. Γρηγορίου Φούφα ειρηνιδίκου της Ελευσίνος και άλλοτε βουλευτού Ηλείας, ανδρός φιλόφρονος και αθορύβως με πολλήν αγάπην προ χρόνων καταγινομένου εις την τοπογραφίαν και την ιστορίαν της Αττικής, εκκινούμεν μίαν πρωίαν εξ Ελευσίνος προς αναζήτησιν του στομίου του Άδου. Συνοδευόμεθα και υπό του γραμματέως του ειρηνοδικείου κ. Ανδρέου Καλιδρομίτου, αρίστου περιπατητού. Πηγαίνομεν προς το ελευσίνιον πεδίον δια την γνωστής μας ήδη εκ πολλαπών εκδρομών οδού προς το Κοκκίνη. Παρατηρούμεν τα αρχαία προχώματα εις το πεδίον, δια των οποίων είχε εξασφαλισθή τούτο από της πλημμύρας του Κηφισού. Από χώμα και χαλίκια τα είχαν κατασκευάση και διατηρούνται ακόμη. To χάνι Καμπόλη δίπλα στον Σαρανταπόταμο. Είνε ο περίφημος υπό του Ζάραξ Παυσανίου (Χάραξ) ώς Εις το μέρος της συμβολής ρέει ο Κηφισός αναφερόμενος ήρως. Σήμερα βιαιότερον, διαγράφων προηγουμένως ισχυράν στροφήν. Εκεί δε εις την δυτικήν του όχθην υψηλά είναι η γνωστή μας βρύση καλείται Βραγκός (Φραγμός). Δύο Βραγειοί είνε. Ο Καμάρι. Άνωθεν της υψούται βράχος ένας προς το Ραρίον πεδίον κρατεί τα όμβρια νερά αποκομμένος. Μεγάλοι λίθοι του έχουν της Μάνδρας και τινά της Μαγούλας, ελαιο- κατακυλήση εις την πλαγιάν, έως κάτω εις την φυτευμένος ήδη και καλλιεργούμενος, ο άλλος, κοίτην. Αγρίαν έκφρασιν έχει η ορεινή κοιλάς προς την Τζούμα Κατσίκι φθάνων, αναχαιτίζει τα ύδατα του Κηφισού. Ο δεύτερος είνε μικροτέρου μήκους, αλλά υψηλότερος. Τον πρώτον έχει κόψη η οδός εξ Ελευσίνος προς Μαγούλαν, παρά τον [36] με το απότομον βουνό αντικρύ, ανατολικώς, του Κορορέμι, εις την κορυφήν του οποίου είνε το αρχαίον φρούριον Παλαιόκαστρον, που σας περιέγραψα άλλοτε. Προς βορράν το Κοκκίνη με το μεγαλοπρεπές Μεγάλο βουνό.