ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 39

Η Σαλαμίνα ξεδιπλώνεται από την κορυφή του Μαυροβουνίου (Μαλ ε άζι). Βαδίζομεν ολίγα λεπτά και δι΄αραιού ελαιώνος φθάνομεν τον άγιον Ιωάννην. Βορείως του το βουνάκι έχει ύψος 289 μέτρα. Άξιος επισκέψεως ο ερημικός ναός, αρκετά μεγάλος. Ευρεία η μάνδρα του. Πουρνάρι εκτός αυτού. Εντός άλλα δύο. Το μεγαλήτερον είνε τρίρριζον. Από μακρυά η μαύρη πυκνή βλάστησις των αιωνοβίων αυτών δένδρων αποτελεί τεράστιον όγκον πρασινάδας. Εντός του περιβόλου ένα κυπαρίσσι και μια ελαία. Δύο αρχαίοι φαιοί λίθοι ορθοί εις το έδαφος προς της θύρας. Ο ένας φέρει την επιγραφήν. Ιδιότυπος η αρχιτεκτονική του ναού έξωθεν και έσωθεν. Πρόκειται περί επισκευασμένης εξ ολοκλήρου εκκλησία, αλλά αι εσωτερικαί ογκώδεις αψίδες της παλαιαί. Ουδέν το ενδιαφέρον από τον διάκοσμον της. Αι τοιχογραφίαι της, νεώτεραι και παλαιώτερι άτεχνοι. Η είσοδος του ναού εκ της νοτίας πλευράς. Εις την δυτικήν του έχει προστεθή μικρόν κωδωνοστάσιον με καμπανίτσαν με επιγραφήν εις μαρμαρίνην πλακίτσαν και εδώ, όπως εις τον άγιον Νικόλαον του Τρίκερι. ''Δαπάνη Γ. Ιωάνν. Πάλλη''. Γύρω του ναού ερειπωμέναι μάνδρες και κελλία. Σώζεται ένα, μεταβληθέν εις σταύλον. Σωροί λίθων, θραύσματα κεράμων, μια συκιά, μερικαί αμυγδαλιές, ετοιμαζόμεναι δια την πρόωρον άνθησιν των και πολλά ελαιόδενδρα. Σώζεται και παλαιά στέρνα. Εκείθεν προς δυσμάς ο καρρόδρομος βαίνει προς τα Μέγαρα, βορειοανατολικώς δε προς την Μάνδραν. Την τελευταίαν κωμόπολιν φθάνομεν εις τρία τέταρτα. Περνώμεν θαυμασίαν συνέχειαν της κοιλάδος του Κορακά, η οποία παρακάτω φέρει το όνομα Λεκάνιζα ή Πριχς. Το βουνό δεξιά, εις τα βουνάκια. Πράσινα χωράφια. Χωρικοί οργώνουν την μαλακήν γην, κλαδεύουν τα παλαιά ελαιόδενδρα. Βουκολικαί κραυγαί και κουδουνίσματα καθ όλον τον δρόμον. Μετ΄ολίγον σταματώ εις την έξωθεν της Μάνδρας εκκλησίαν της αγίας Αικατερίνης. Μεγάλη στέρνα. Πεσμένοι κίονες ρωμαϊκοί, χωμένοι εις την γην. Ενας ορθός εις το πρόστοον, το οποίον υποστηρίζει με ιωνικόν κιονόκρανον, ασβεστωμένος αρχαίος ναός εκχριστιανισθείς. Το ερείπιον του προς εικοσαετίας μετέβαλον εις νεώτερον ναόν άνευ τινός ενδιαφέροντος. Από την Μάνδραν, αν θέλωμεν να αποφύγωμεν την αμαξιτήν, δυνάμεθα να κατεβώμεν εις την Ελευσίνα δια καρρόδρομου παρά το όρος Ζώτη Ρίζα (245 μέτρα) κείμενον ανατολικώς του Μαυροβουνιού. Εις χειμερινήν ώραν μαλακαί πράσινοι απόψεις δημητριακών με φαιάς παρεμβολάς των ελαιοδένδρων. ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ [34]