ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 38

Επάνω εις το διάσελον του Μαυροβουνιού το οποίον βουνό είνε κατά τι υψηλότερον των Κεράτων, έχον υψόμετρον 481 βλέπομεν την μακράν πλευράν του Κιθαιρώνος. Άλλη μεγάλη κοιλάς πευκόφυτος κάτωθεν του Μαυροβουνιού, η του Κορακά, με τον λευκόν άγιον Ιωάννην εις τα υπώρειας της βορείας οροσειράς της. Το μονοπάτι κατηφορίζει εις δάσος. Συναντά καρροδρόμους. Ενα τούτων θα πάρωμεν δια να Βαδίζομεν ολίγα λεπτά και δι΄αραιού ελαιώνος φθάνομεν τον άγιον Ιωάννην. Βορείως του το βουνάκι έχει ύψος 289 μέτρα. Άξιος επισκέψεως φθάσωμεν εις την ρεμματιάν της κοιλάδος. Και εις ο ερημικός ναός, αρκετά μεγάλος. Ευρεία η αυτό μάνδρα του. Πουρνάρι εκτός αυτού. Εντός άλλα το δάσος υλοτομία και σωροί ξύλων. Φθάνοντες την ρεμματιάν θα ανεβώμεν μικρόν δύο. Το μεγαλήτερον είνε τρίρριζον. Από μακρυά λόφον δια να πέσωμεν εις τον άγιον Ιωάννην. η μαύρη πυκνή βλάστησις των αιωνοβίων αυτών Και δένδρων αποτελεί τεράστιον όγκον πρασινάδας. εδώ δεξιώτερα, αποφύγωμεν άλλο παρακαλώ, μανδρί με δια να λιθόκτιστον χαμοκέλλαν. Ανήκει εις ποιμένα εκ Μάνδρας και οι σκύλοι του επίσης επικίνδυνοι. Δι΄αυτό καλλίτερα Εντός του περιβόλου ένα κυπαρίσσι και μια ελαία. Δύο αρχαίοι φαιοί λίθοι ορθοί εις το έδαφος προς της θύρας. Ο ένας φέρει την επιγραφήν. Ιδιότυπος η αρχιτεκτονική του ναού έξωθεν και να λοξοδρομήσωμεν δεξιά και να περάσωμεν έσωθεν. Πρόκειται περί επισκευασμένης εξ ωραιότατον δάσος με κατεύθυνσιν τον άγιον ολοκλήρου εκκλησία, αλλά αι εσωτερικαί Ιωάννην. Και ογκώδεις αψίδες της παλαιαί. πόσον γλυκύ το ηλιόλουστον χειμερινόν απόγευμα εις το αρωματώδες εκείνο πευκόδασος, εις όλην την κοιλάδα του Κορακά με τους πλαστικούς λόφους της. Ενθυμίζει την ιεράν κοιλάδα της Επιδαύρου με τον ήρεμον χαρακτήρα της. Το μονοπάτι του πευκοδάσους θα μας βγάλη εις άλλην ρεμματιάν. Εντός αυτής έχουν κτίση στέρναν με οπήν εις το μέσον της. Δίπλα της ξύλινοι κορίτοι, όπου ποτίζουν τα πρόβατα. Και αυτή η περιοχή άνυδρος, καθώς και η του όρους Πατέρα και Κιθαιρώνος, όπως είδαμεν εις προηγουμένας περιγραφάς. Τα Γεράνεια από το Μαυροβούνι. Ανάμεσα ο κάμπος των Μεγάρων. [33]