ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 37

ΧΑΡΤΗΣ 17 - Το βουνό Πατέρας και η ΝΔ του απόληξη Τρικέρατο που ανεβαίνει ο Χατζόπουλος. Το μέγα δάσος της βόρειας πλευράς των Τρικέρων έχει πολλούς καρρόδρομους και μονοπάτια. Φέρουν προς τα Μέγαρα, την Μάνδραν. Εις ολίγα λεπτά φθάνομεν στα ριζά του βουνού. Εκεί απλή καλυβίτσα. Αν ακολουθήσωμεν την καρρόδρομον, που συναντώμεν, θα βγούμε εις μικρός ελαιώνα. Εκείθεν ο καρρόδρομος περνά ρεμματίτσαν. Ας ακολουθήσωμεν τότε μονοπάτι βαίνον παρά την ρεμματίτσαν, πάντοτε μέσα εις τον πευκώνα. Μετά αρκετήν απόστασιν πρέπει να διευθυνθώμεν προς τα δεξιά, επί ελαφράς δασοφύτου πλαγιάς, αφίνοντες τον προς τα αριστερά καρρόδρομον, ο οποίος οδηγεί προς την περιοχήν των Μεγάρων. Η κοιλάς είναι κλειστή από βουνά και σκιερά τα χρώματα της από την άφθονον πευκοφυτείαν. Καθώς ανεβαίνομεν την πλαγιάν, η οποία είνε η του Μαυροβουνιού, οφείλομεν, αυτήν την χειμερινήν εποχήν, να βαδίσωμεν όσον το δυνατόν δεξιώτερα με κατεύθυνσιν προς το διάσελον, το οποίον σχηματίζει το Μαυροβούνι με τους δύο βουνούς του δεξιά και αριστερά. Η προφύλαξις είνε απαραίτητος, διότι αριστερά ας είνε στάνη ανδρός εκ Χλεμποτσαρίου, ο οποίος έχει τρεις αγριώτατους σκύλους. Και μακρυά περνώντες θα μας αντιληφθούν τα λυκόσκυλλα ταύτα και θα επιπέσουν εναντίον μας. Οπωσδήποτε καλόν είνε να μην πλησιάσωμεν την λιθόκτιστον χαμοκέλλα και τα μανδριά της στεγασμένα με τσίγκον. Εις όλην την περιοχήν εκείνην ο τσίγκος συνηθίζεται προς στέγασιν των μανδριών. Δυστυχώς είνε ακόμη τσοπάνηδες οι οποίοι διασκεδάζουν βλέποντες διαβάτας συνάπτοντας μάχην με τους σκύλους των. Αν μεταχειρισθή κανείς όπλον εναντίον των επίφοβων σκύλων, θα δυσαρεστηθούν πολύ. Δυσχερής η θέσις των διαβατών εις παρόμοιας περιστάσεις. Πρέπει απαραιτήτως η φύσις να ανήκη μόνον εις τους ποιμένας; Νομίζω ότι η Ελλάς είνε αρκετά πολιτισμένη χώρα και επείγει ο νομοθετικός διακανονισμός του ζητήματος των ποιμενικών σκύλων. [32]