ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 33

ταξείδι'' Οι επιβάται των διερχομένων τραίνων κάμνουν τον σταυρόν των και ρίπτουν χάλκινα νομίσματα. Ο φύλακας του κτήματος τα συλλέγει. Παρά την γραμμήν εικονοστάσιον άνευ εικόνος και με ξύλινο κουτάκι. Μόλις ωριαία η απόστασις από την Ελευσίνα. Περιπατάκος. Δύο τρεις ανεβοκατεβάσεις της οδού Σταδίου. Αλλά απόψεις μοναδικαί. Η θέα επί της θαλάσσης τερπνόν όνειρον. Το εκκλησάκι ανακαινισμένον. Μικρόν κωδωνοστάσιον με καμπανίτσαν, πρόσθετον επ΄αυτού. Επιγραφή μαρμάρινης πλακός αναφέρει τον δωρητήν. ''Δαπάνη Γεωργίου Πάλλη 1908''. Πρόκειται περί ταχυδρομικού του Πειραιώς. Το εσωτερικόν απλούστατον. Πεζούλια παρά τον ναόν. Μεγάλη κτιστή στέρνα, δεχομένη τα όμβρια ύδατα της επάνω ρεμματιάς με υπόγειον διοχέτευσιν κάτωθεν του προχώματος της γραμμής. Παρά την ακτήν ερειπωμένος οικίσκος χρονολογούμενος από την εποχήν της κατασκευής της. Και άλλο μικρότερον ερείπιον. ΧΑΡΤΗΣ 15 - Το βουνό Πατέρας και η ΝΔ του απόληξη Τρικέρατο που ανεβαίνει ο Χατζόπουλος. Επιστρέφω προς το οίκημα του φύλακος του κτήματος. Ευρίσκεται υψηλότερα, εις το βουνό, επί της αμαξιτής. Μανδρωμένον απλούν σπιτάκι με κληματαριάν. Στέρνα αλλά νερό η οικογένεια του φύλακος προμηθεύεται εξ Ελευσίνος. Άνυδρος όλη η περιοχή, όπως και η αντικρινή Σαλαμίς. Εκτός της μάνδρας μελίσσια. Ο φύλαξ Μηνάς Στάθης εκ Μάνδρας με φιλεύει ποτηράκι με γνήσιαν ρετσίναν. Μιλούμεν ολίγον. 'Ηλθε από κυνήγι, αλλά δεν είνε άφθονον εις την περιοχήν. Ο επιστάτης κ. Πασχάλης απουσιάζει. Το κτήμα έχει προς την βορειοδυτικήν πλευράν του επί του βουνού Τρίκερι παλαιόν μικρόν ερειπωμένον πύργον. Άλλοι τον θέλουν ως εγκαταλειφθέντα ανεμόμυλον. Από πολλά μέρη μπορείτε να ανεβήτε εις τα φρουριακής διαμορφώσεως βραχώδεις κορυφάς των Τρικέρων. Πάρετε καλλίτερα το μονοπατάκι του πευκώνος βορείως. Ολίγον τι δεινός ανήφορος ημιώρου, αλλά θα χαρήτε από το καλόν δάσος, το οποίον περιβάλλει τους φαιούς βράχους. Ελαιών εις την αρχήν. Ολίγες χαρουπιές. Γυναικούλες από την Ελευσίνα μαζεύουν λιανοκλάδια. Επείνασαν και γευματίζουν παρά λακκούλαν με βρόχινο νερό, σπιθάρι. Το βουνό έχει πολλά σπιθάρια, όπως [28]