ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 147

[29] Εντυπώσεις της ημέρας ΠΑΝΑΚΤΟΝ Πάστρα ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Δεκεμβρίου 1921 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος κάνει τη διαδρομή από την Πύλη (Δερβενοσάλεσι) νότια προς την Ελευσίνα. Διαδρομή πάνω από 30 χλμ. Ω ραίος και ασυνήθης δρόμος ο από το Δερβενοσάλεσι προς την Ελευσίνα. 'Αλλαι καλλοναί της Αττικής εις τα μέρη εκείνα, τα οποία επισκέπτονται κάποτε ελάχιστοι αθηναίοι κυνηγοί. Πορευόμεθα νοτίως του Δερβενοσάλεσι. Δρόμος υποτυπώδης, αλλά ολιγώτερον λασπωμένος των άλλων προς τα Θήβας ή την Τανάγραν ή το Κακοσάλεσι. Από το Δερβενοσάλεσι έως την Ελευσίνα 5 1/2 κανονικαί ώραι. Μόλις προχωρήσωμεν είκοσι λεπτά, θα συναντήσωμεν δεξιά δρόμον φέροντα προς το Μάζι, το οποίον σας ανέφερα πολλάκις εις περιγραφάς της περιοχής εκείνης. Μιάμισην ώραν θέλομεν από τον δρόμον του Δερβενοσάλεσι δια να φθάσωμεν το Μάζι. Ο αριστερά δρόμος πηγαίνει προς το μικρό χωρίον Καβάσαλα. Μια ώρα το πολύ από το Δερβενοσάλεσι με τα τινα λεπτά συναντώμεν το εικονοστάσιον της αγίας Παρασκευής του Κακονισκηρίου, μικροτέρου χωρίου κτισμένου εις ομαλήν κοιλάδα. Ο ναός της αγίας Παρασκευής ευρίσκεται εις γυμνόν λόφον δεξιά μας. Καλή τοποθεσία. Απέναντι μας, προς νότον, έχομεν τώρα το βουνό Πάνακτον. Κώνος υψηλός, τον οποίον ευκόλως δυνάμεθα να ανέλθωμεν, πλησιάζοντας τα Καβάσαλα, τα οποία τελευταίως προσέλαβαν την αρχαίαν ονομασίαν Πάνακτον *. Εις την κορυφήν του βλέπομεν παρόμοιον πύργον, ερειπωμένον, όπως και ο απέναντι του, του Δερβενοσάλεσι. Ίχνη του αρχαίου ακροτάτου αττικού φρουρίου εμφανή. Περί της τύχης του Πανάκτου αναφέρει ο Παυσανίας, ομιλών δια την πτώσιν του εις χείρας των μακεδόνων. ''Κάσσανδρος δε βασιλεύσας, Πάνακτον τείχος εν τη Αττική και Σαλαμίνα είλε τύραννον τε Αθηναίους έπραξε γενέσθαι Δημήτριον τον Φανοστράτου, δόξαν ειληφότα επί σοφία'' (25.6) Το αρχαίον αυτό κλειδί της Αττικής έδοσε το υλικόν του προς οικοδόμησιν χριστιανικών ναών κατά τον μεσαίωνα. Τρία ερειπωμένα ερημοκκλήσια εκεί επάνω, ο άγιος Νικόλαος, η Παναγία και η αγία Κυριακή. Εκ του υψώματος ωραία η θέα προς την Βοιωτίαν. Τους αρχαίους αθηναίους οπλίτας εις το περίβλεπτον οχυρόν αντικατέστησαν σήμερα τα γίδια. Από τα Καβάσαλα έχομεν καλήν επίσης άποψιν του κάμπου των Σκούρτων, κειμένων ακριβώς αντικρύ τούτων, εις το βάθος της πεδιάδος, βορείως. Η πεδινή περιοχή καλλιεργημένη και εδώ εντατικώς. Μεγάλη δισυπόστατος εκκλησία, είκοσι λεπτά κάτωθεν του χωρίου, η της Τριάδος και του αγίου Κωνσταντίνου. Εις λοφίσκον ο προφήτης Ηλίας και κάτωθεν του τα ερείπια του μεσαιωνικού ναού του αγίου Αθανασίου. Επιβλητική η θέα της χιονισμένης Δίρφυος από το χωρίον. * Την ονομασία Πάνακτον την πήρε το χωριό Κακονισκίρι όχι τα Καβάσαλα που πήραν το όνομα Πράσινο. 142