ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 146

Πλησίον του εκτίσθη βραδύτερον άλλος ναός, ο οποίος κατέλαβε τμήμα του παλαιο- τέρου, ως εμφαίνεται εκ της συνεχείας της πλακοστρώσεως του με βυζαντινά ανάγλυφα και των ψηφιδωτών του. Ο ναός ούτος ήτο προ ολίγων ετών ερείπιον. Η κοινότης του Δερβενο- σάλεσι τον ανοικοδόμησε. Όχι δε εντελώς χωρίς επιτυχίαν. Σεμνός και αυστηρός υψούται ο νέος λίθινος τρούλλος με τας καθέτους ραβδώσεις του. Εις την πύλην του μεγάλου φαιού περιβόλου αναγινώσκομεν την εξής επιγραφήν αναφερομένην εις την ανοικοδόμησιν. ''Δερβενοσαλεσίου Ηπειρώται Ν. Απ. (Απόστολος) Κλθ (Κλεάνθης ) Μ (μαστόροι). Ο ναός εκτίσθη τω 1890. Η μάνδρα τω 1901. Επιτρ. (Επίτροποι) Ν. Τσεβάς Παπ. Μελέτιος Γ. Δ.Γεωρ(γας)''. Το''γας'' δεν εχώρεσε εις την μαρμάρινην πλάκαν και παρελήφθη. Με κεφαλαία γράμματα αναγράφεται και το ρητόν ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ. Βορείως του ναού αρχαίον υπόγειον κτίριον. Πρόκειται περί κατακόμβης; Αριστερά της πύλης καθώς εισερχόμεθα, κτιστή θολωτή πηγή. Παρά τα ερείπια του παλαιότερου ναού, λίθινη σαρκοφάγος. Κατά την ανασκαφήν ευρέθησαν οστά εις αυτήν. Εις μικρό κτίσμα νοτίως του σημερινού ναού, ανασκαφέν, ευρέθησαν τοιχογραφίαι, παριστώσαι τους αγίους Αναργύρους. Κατέπεσαν ταχέως. Εκεί ευρέθησαν δύο μανουάλια, πωληθέντα εις Αθήνας και το χάλκινον αγγείον, το ευρισκόμενον εις τον ναόν της Κοιμήσεως Θεοτόκου του χωρίου. Σώζεται η παλαιά βρύση, κλεισμένον πηγάδι. Υπό την γην εκεί πλησίον κτιστά πιθάρια. Άλλα μικρότερα ερείπια πέριξ του ναού. Μικρόν κελλίον διατηρηθέν εστεγάσθη. Άλλο νεώτερον απωτέρω εκτίσθη. Ο περίβολος έχει τέσσαρα αιωνόβια πουρνάρια. Εις ένα τούτων είνε δεμένη με αλυσίδας καμπάνα. Εις το ίδιον πουρνάρι κατά τα μέσα του παρελθόντος αιώνος λησταί είχον κρεμάση χωρικόν. Το παλαιόν ηλιακόν ορολόγιον του ναού με ωραίον βυζαντινόν κυκλικόν ποίκιλμα, το οποίον ευρίσκετο εις την είσοδον του ερειπωμένου ναού, ενετοιχίσθη εις την νότιαν πλευράν του. Εσωτερικώς ο ναός διετήρησε την αρχικήν μορφήν του, αλλά δεν φέρει πλέον κανέν ίχνος τοιχογραφίας και καμμία εικών του δεν είνε άξια προσοχής. Εφωτογραφήσαμεν τον ενδιαφέροντα αρχαιολογικόν χώρον εις πολλάς απόψεις του και την μεσημβρίαν επανήλθομεν εις το Δερβενοσάλεσι, όπου επρογευματίσαμεν λιτά εις το καφεστιατόριον του Δημητρίου Παπαϊωάννου. Το Δερβενοσάλεσι έχει 130 σπίτια, τα Σκούρτα 8, το Κακονισκήρι 30, τα Καβάσαλα 40 και τα Κρώρα 60. Με την μπουκιάν στο στόμα εξεκινήσαμεν εις τον ωραίον χειμερινόν ήλιον δια το αρχαίον φρούριον Πάνακτον. Υ.Γ. Προσεχώς περιγραφή της μυστηριωδεστέρας σπηλιάς του Υμηττού, της ''Σπηλιάς του Καλόγερου'' αρχαίου Νυμφαίου. Η ανάβασις γίνεται δια σχοινίων. ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ 141