ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 145

ακολουθήσαμεν από την Φυλήν, έως το Δερβενοσάλεσι, είνε ο παλαιός των Θηβών, εκείνος τον οποίον επορεύοντο οι πάπποι μας, αλλά και οι αρχαίοι άλλος δρόμος εξ Πότε Θηβών δια του Πανάκτου έφερε ποτέ Βεβαίως εις την Ελευσίνα και τον οποίον θα καλόγηροι εφορούσαν φουστανέλλαν και από το αθηναίοι, όπως σας περιγράψω. Πλησίον του κάμπου της Φούσκαινας τα μικρότερα χωρία Αραπεντόσα, Νηοχώρι και Μουσ- ήκμασε επί η μονή της τουρκοκρατίας Ζωοδόχου εθριάμβευε. σελάχι των δεν έλειπαν τα κουμπούρια. πηγής; Εδώ οι Ημύνοντο κατά των τούρκων. Όταν ελειτουργούσαν, εφορούσαν το ράσσον επάνω από την αρματωμένης φουστανέλλαν. Οι τούρκοι εφοβούντο πολύ τα πέντε ταφάδες, μόλις διακρινόμενα εκ του Δερβενοχώρια. δρόμου προς την Ζωοδόχον πηγήν. χριστιανικής λατρείας εις την ορεινήν τοποθεσίαν; Η μονή της Ζωοδόχου μικρός αρχαιολογικός τόπος. Κείται εις κοιλάδα επί του βουνού Πάστρας. Ανεβαίνοντες την ράχην ταύτην, απόστασις μισής ώρας, συναντώμεν το ασκητήριον του οσίου Μελε- Αλλά πρόκειται μόνον περί Ιωνικά φαιά κιονόκρανα εκεί μαρτυρούν περί αρχαίου ναού. Ητο χριστιανικόν το πρώτον καταφανές. κτίσμα. Το δεύτερον, Όπισθεν του σημερινού ναού. Βλέπομεν το σχήμα του, τους κίονας του, τα ψηφιδωτά του δαπέδου του, τεμάχια μαρμάρων με βυζαντινάς γλυφάς. τίου Το σπήλαιον, όπου ησκήτευσε ούτος. Μίαν ώραν κάτω η μονή του οσίου Μελετίου, την αποίαν περιέγραψα ήδη. Ο ναός της άλλοτε ήτο του αγίου Ιωάννου, κατόπιν του αγίου Θεοδοσίου και τέλος του οσίου Μελετίου. Πότε ήκμασε η μονή της Ζωοδόχου πηγής; Βεβαίως επί τουρκοκρατίας εθριάμβευε. Εδώ οι καλόγηροι εφορούσαν φουστανέλλαν και από το σελάχι των δεν έλειπαν τα κουμπούρια. Ημύνοντο κατά των τούρκων. Όταν ελειτουργούσαν, εφορούσαν το ράσσον επάνω από την αρματωμένην φουστανέλλαν. Οι τούρκοι εφοβούντο πολύ τα πέντε Δερβενοχώρια. Αλλά πρόκειται μόνον περί χριστιανικής λατρείας εις την ορεινήν τοποθεσίαν; Ιωνικά φαιά κιονόκρανα εκεί μαρτυρούν περί αρχαίου ναού. Ητο το πρώτον κτίσμα. Το δεύτερον, χριστιανικόν καταφανές. Όπισθεν του σημερινού ναού. Βλέπομεν το σχήμα του, τους κίονας του, τα ψηφιδωτά του δαπέδου του, τεμάχια μαρμάρων με βυζαντινάς γλυφάς. ΧΑΡΤΗΣ 53 - Το χωριό Πύλη (Δερβενοσάλεσι) και η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. 140