ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 139

[26] Από την ζωήν και την φύσιν ΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ Πάστρα ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1924 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος φεύγει από την μονή του Οσίου Μελέτιου και ανηφορίζει στην Πάστρα με σκοπό το χωριό Πύλη (Δερβενοσάλεσι) Αποτελεί συνέχεια του άρθρου ''Ανά την Πάστραν'' στο οποίο περιγράφει την Μονή Οσίου Μελετίου και στο οποίο έγραφε ότι θα πάει μέχρι την Ελευσίνα. Β ορείως της μονής του οσίου Μελετίου ανηφορίζει με μακρούς κύκλους, η ημιονική οδός προς το Δερβενοσάλεσι. Είναι μία των αρχαίων οδών εκ Πελοποννήσου προς την Βοιωτίαν. Το όρος της Πάστρας έχει κατακαή προ ετών, μόλις δε τώρα αυτοαναδασούται. Μυριάδες πευκάκια φύονται. Οι αργυροί βράχοι του ήσαν χιονισμένοι, αλλά τόσην μαλακότητα είχε η φεβρουαριανή πρωία εκεί απάνω, όπου ευχαρίστως εβάδιζε κανείς χωρίς σακκάκι. Τέταρτον περίπου εκ της μονής, δεξιά του δρόμου είνε μικρόν ερειπωμένον κτίριον. Μετά 40 λεπτά εκ ταύτης φθάνετε υψηλά εις το διάσελον της «Πόρτες» ή «Δίοδον του Δερβενοσάλεσι» εις ύψος υπέρ τα 700 μέτρα. Πελώριοι διασπασμένοι ογκόλιθοι εξ ασβεστολίθου ίστανται όρθιοι προ του διασέλου, παρέχοντες την εντύπωσιν θυρών, δια μέσου των δε περνά ο δρόμος. Επίσης εις το διάσελον ανοίγονται οι λευκόφαιοι βράχοι του βουνού. Αριστερά τούτο έχει αποκρημνοτέραν βραχώδη πλευράν. Δεξιά του δρόμου εις μικράν λάκκαν κάτω είνε βρύση με κορίτους εκ κορμών δένδρων. Αντιθέτως προς τον κύριον Κιθαιρών, τον άνυδρον, η προέκτασις τούτου, η Πάστρα, έχει πολλάς πηγάς. Εις την περιοχήν των Πορτών το πυρ δεν κατέστρεψε τους πευκώνας και πρά- σινον βάσιν έχουν οι υψηλοί βράχοι. Επάνω εις το οροπέδιον στρωμένον ήτο το χιόνι. Ευρεία απλούται η διπλή θέα, αφ’ ενός προς το Δερβενοσάλεσι, τα Σκούρτα, το Χλεμποτσάρι, τους Μουσταφάδες, την Εύβοιαν, αφ’ ετέρου δε προς τον Κιθαιρώνα και την Κυλλήνην της Πελοποννήσου εις το βάθος. Ευθύγραμμον σχεδόν εκτείνεται το μακρόν οροπέδιον, ύψους 774 μέτρων, μέχρι του ακρινού ανατολικού βουνού Κρίπεζα προς το Κακονισκίρι. Δύνασθε να βαδίσετε δια της κορυφογραμμής προς το χωρίον, κατεβαίνοντες την ανατ. πλευράν της Κρίπεζας. Από της πόρτες η ημιονική κατηφορίζει προς το Δερβενοσάλεσι, διερχομένη από τον περιγραφέντα ενδιαφέροντα παλαιόν ναόν της Ζωοδόχου Πηγής. Απόστασις περίπου μιάμιση ώρα. Από της Πόρτες μονοπάτι ακολουθούν την πευκόφυτον νότιαν πλευράν του βουνού κατηφορίζει, διευθυνόμενον προς το Κακονισκίρι εις μιάμισην ώραν. Ολοστόλιστον από κρόκους ήτο το όρος και πολλάς τούφας κέδρων έχει. Γιδόστρατα υπάρχουν εντός του υψηλού πευκώνος, φέροντα προς την ιδίαν διεύθυνσιν. Ο δρόμος χαμηλώνει και διαγράφων κύκλον περνά από καλλιεργουμένας κοιλάδας εν μέσω ευσχήμων κωνοειδών βουνών. Πολλαί βρυσούλες, - «χειμώνες», - έρρεον δεξιά και αριστερά του δρόμου. Λίθινα άνδηρα πολλά είνε επί των πλαγιών των βουνών προς συγκράτησιν των χωμάτων των αγρών. Μετά την μεγάλην στροφήν ανηφορίζει ο δρόμος, περνά κτιστόν κοντοπήγαδον εις άλλην καλλιεργουμένην 134