ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 136

τούτων, το μεγαλήτερον, διατηρεί πλήρη την διαγραφήν της αρχαίας μορφής του και των διαμερισμάτων του. Το ερείπα επεκτείνονται και νοτιότερον της υψηλής λεύκας με την πλησίον κτιστήν, υψηλήν παλαιάν βρύσην του μοναστηρίου οσίου Μελετίου, με το μικρό τέναγος κάτωθεν της, οπόθεν κατευθύνεται βορείως δρόμος προς την μονήν. Πορευόμενοι νοτίως θα συναντήσωμεν το ρεύμα Ριμπάρι βραχίονα του Κοκκινοπόταμου ή ποταμού Κοκκίνη, όστις μαζί με τον Σαρανταπόταμον (Κηφισόν), έχοντα την αρχήν του εκ της περιοχής των Βιλλίων, αποτελούν τους δύο κυριώτερους ποταμούς του Μεγάλου βουνού. Ο Κοκκινοπόταμος εκχύνεται εις τον Σαρανταπόταμον, κάτωθεν της τοποθεσίας Κοκκίνη. Εκατέρωθεν της κοίτης του ρεύματος Ριμπάρι παρα- τηρούμεν συνέχειαν πολλών αρχαίων ερειπίων, νοτιώτερον δε και μεγάλην γραμμήν αρχαίου τείχους. Εκτός των ερειπίων τούτων ενδιαφέροντα από απόψεως οχυρωματικής είνε τα ίχνη τριών αρχαίων πύργων εις το μέρος. Καλλίτερον διατηρούμενος είνε ο της θέσεως Σούτα. Άλυσσον αρχαίων οχυρώσεων εξ Ελευθερών αφ' ενός, εκ του όρους Πατέρα εξ άλλου προς την Οινόην, το Μεγάλο βουνό, το Πάνακτον την Πάρνηθα και το Κατσιμίδι, όπως είχομεν περιγράψη λεπτομερώς ταύτας, αποτελούν οι πολυάριθμοι αυτοί πύργοι και τα φρούρια ανάμεσα των, ενώ εξ άλλου εις όλας τας ορεινάς διόδους της μακράς ταύτης γραμμής, άλλα φρούρια και άλλοι πύργοι, ών εδόσαμεν επίσης λεπτομερή περιγραφήν, ενισχύον την άμυναν της Αττικής. Είπομεν και δια τα σωζόμενα τμήματα των αρχαίων οδών εις την ορεινήν έκτασιν από Μεγάρων προς τον Αγ. Βλάσιον (Μεγάλου Βουνού), Πόρτες Κιθαιρώνος, Λιμικόν Πάρνηθος κτλ. ΧΑΡΤΗΣ 50 - Ο Χατζόπουλος είχε προγραμματίσει πορεία μέχρι την Ελευσίνα. Στο παρόν άρθρο ''Ανά την Πάστρα'' σταματά στη Μονή οσίου Μελετίου. Ακολουθούντες την οδόν προς το Κακονισκίρι εκ Μαζίου, πέραν της λεύκας και της κτιστής βρύσης θα περάσωμεν από την περιοχήν του εκλείψαντος χωρίου Μηχάλη. 131