ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 133

Παρά το μετόχι του οσίου Μελετίου είνε ερειπωμένος εκ σεισμού ο νεώτερος ναός του αγ. Αθανασίου. Τώρα εφανερώθη ο άγιος όπισθεν του επί λόφου ναού του προφήτου Ηλία και οι κάτοικοι μέλλον να του κτίσουν εκεί την νέαν εκκλησίαν του. Εκείθεν φαίνονται αντικρύ εις τα ύψη των τα χωρία Νηοχώρι, απέχον μίαν ώραν εκ Θηβών, οι Μουσταφάδες 3 και το Χλεμποτσάρι 4. Εις τη κορυφήν του βουνού του ελεύκαζε ο ναός του προφ. Ηλία. Αναπαυόμεθα ολίγον εις το μαγαζάκι του Θανάση Αντωνίου, περιποιητικού ανδρός, περιερχόμεθα το καθαρόν χωριουδάκι, το οποίον είνε τόσον φιλόξενον, ώστε αναφέρεται ότι διατηρείται η πανάρχαια συνήθεια να πλένουν τους πόδας των ξένων εις το κατάλυμα των. Παρόμοιν έθιμον (λουτρού εκεί) συνήντησα εις πέραν του Βορείου ακρωτηρίου νορβηγικήν πόλιν, όπως περιέγραψα το γεγονός. Διευθυνόμεθα προς το Χλεμποτσάρι (Σιταρότοπος). Απέχει τρις ώρας εκ Δαριμαρίου. Ο δρόμος κάμνει βόλτες. Δεν τον ακολουθούμεν , αλλά ανεβοκατε- βαίνομεν χωματένιος βουνούς, κοιλάδες, ρεμματάκια. Μαλακώτατον έδαφος, σιταροσπαρ- μένον από άκρον είς άκρον. Και εκπληκτικώς βρίθον από θραύσματα αρχαίων πλίνθων, κεράμων. Ολιγώτερον από 2 μιση ώρας διηνύσαμεν την απόστασιν με τον βορηάν και τον ήλιον. Συνηντήσαμεν έμφοβα τρέχοντα ωραία κουνάβια. Επεράσαμεν από τους μύλους με τους μεγάλους αύλακας των. Δεξιά του μεγαλητέρου είνε βαθυτάτη βραχώδη χαράδρα , νοτίως δε 20 λεπτά, υψηλά εις πρασινισμένην κοιλαδίτσαν ένα τόσο δα χωριουδάκι η Ραπεντόσα. Δεξιά του δρόμου που περνά από τον μύλον απαντά τις περαιτέρω το εκκλησάκι της αγ. Παρασκευής εις υψωματάκι. Υψηλότερα επί του άλλου δρόμου, του προς τους Μουσταφάδες, η αγ. Σωτείρα. Και γραφικωτάτη κοιλάς μετά την αγ. Παρασ- κευήν, δεξιά, έχουσα εις την κλιτύν δασoφύτου βουνού το μοναστήρι του προφ. Ηλία. Έπειτα οροπέδιον και εις το βουνό του ακουμπισμένο το Χλεμποτσάρι με τα 250 σπίτια του. Εις το άκρον του χωριού περίεργον κωνοειδες βουνό η ''Μονή Βίγλα'', με βράχον εις την κορυφήν του ομοιάζοντα προς πύργον. Θερμαινόμεθα εις το καφενείον του Αγγέλου Κοτσύφη και παίρνομεν την αμαξιτήν δια το Μπράτσι, αριστερά, ενώ δεξιά οδός βαίνει προς την Λιάτανη (περιγραφείσαν μαζί με την Τανάγραν). Τα σπίτια της Λιάτανης μισοφαίνονται εις το φρύδι του βουνού της. Ωραν εκάμαμεν έως το και άλλοτε αναφερθέν Μπράτσι, με το υπέροχον θέαμα ολοκλήρου της Πάρνηθος δεξιά μας. Μετά το 5ον χιλιόμετρον ή κατωφερική θέσις με παλαιόν μονοπάτι λέγεται ''Σκάλα του Μπράτσι'', η δε κάτωθεν της κοιλάς Γούβα Κάμπεζα. Δια του μονοπατιού τούτου, προχωρούντες κάτωθεν του βουνού Βάλεζα, βαίνετε προς τον κάμπον, ενώ η αμαξιτή αριστερά φέρνει προς το Μπράτσι. Εις 40 λεπτά περνώμεν τον κάμπον με την ανατολήν της πανσελήνου καταλήγοντες εις το χωρίον Τανάγρα, το και πραγματικώς Σχηματάρι, ενώ εσφαλμένως λέγεται ούτως ο σιδηροδρομικός σταθμός Τανάγρας. Έχω είπη άλλοτε δι όλην την περιοχήν εκείνην. ΑΘΗΝΑΙΟΣ. 128